โครงการเครือข่ายนักศึกษากับงานอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแห่งประเทศไทย

โครงการเครือข่ายนักศึกษากับงานอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแห่งประเทศไทย

ด้วยมูลนิธิสืบนาคะเสถียรร่วมกับกลุ่มใบไม้ และกลุ่มกิจกรรมที่ทำงานอนุรักษ์ จัดโครงการสัมมนาเครือข่ายนักศึกษา กับงานอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแห่งประเทศไทย โดยได้เปิดพื้นที่ให้กลุ่มกิจกรรมต่างๆ ได้นำเสนอการทำงาน แลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน อุปสรรค และแนวทางในการทำงานและประเด็นที่น่าสนใจต่อไปในอนาคต ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของ ปัญหาการจัดการขยะสิ่งแวดล้อมชุมชน นโยบายสิ่งแวดล้อม เกษตรเชิงอนุรักษ์ และรัฐกับสิ่งแวดล้อมและชุมชน กลายเป็นจุดเริ่มต้นของการทำงานร่วมของนักศึกษาเกิดกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การทำงาน ซึ่งมีทั้งความเหมือนและความแตกต่างกันในการขับเคลื่อนงานอนุรักษ์ของนักศึกษา ทั้งจากอดีตสู่ปัจจุบัน หรือการทำงานของกลุ่มกิจกรรมต่างๆ เกิดแนวคิดในการสร้างสรรค์สังคม ทำให้นักศึกษามองเห็นว่าเรื่องของการอนุรักษ์ไม่ใช่เรื่องไกลตัว ซึ่งแต่ละคนสามารถทำได้ถึงแม้จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยไปแล้ว จะมีหน้าที่การทำงานที่แตกต่างกัน แต่แนวคิดและอุดมการณ์จะไม่เปลี่ยนแปลงไป

มูลนิธิฯ จึงเห็นว่าควรจัดกิจกรรมในลักษณะนี้ต่อไปเพื่อให้เกิดกระบวนการทำงานร่วมของเครือข่ายในปี 2560 และเป็นปีที่ครบรอบ 30 ปี เขื่อนน้ำโจน การขับเคลื่อนกระบวนการทำงานของนักศึกษา ก็เกิดขึ้นในเวลานั้น ระยะเวลาที่แตกต่างกัน แต่เป้าหมายการทำงานอดีตกับปัจจุบันก็คือ การอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและการสานต่อการทำงานของคนในอดีตถึงแม้จบการศึกษาไปแต่เพราะอะไรการทำงานด้านการอนุรักษ์ยังคงอยู่ และเปลี่ยนผ่านมาสู่คนรุ่นปัจจุบันอย่างไร หรือตัวอย่างที่เห็นชัดเจน เช่น กลุ่มใบไม้ เคยเป็นกลุ่มนักศึกษาที่สนใจเรื่องการอนุรักษ์และทำงานอนุรักษ์จนจบการศึกษา และเมื่อจบการศึกษาก็ได้ทำงานในหลากหลายสาขาอาชีพ แต่ก็ยังสามารถรวมกลุ่มเพื่อทำกิจกรรมในการอนุรักษ์มาจนถึงปัจจุบัน

ดังนั้น มูลนิธิฯซึ่งเป็นองค์กรพัฒนาเอกชนที่ทำงานด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เห็นว่าการขับเคลื่อนการทำงานของนักศึกษาเป็นเรื่องสำคัญอย่างมาก กับสถานการณ์ปัจจุบัน จึงเห็นสมควรอย่างยิ่งที่จะต่อยอดการทำงานของนักศึกษาเพื่อการคงอยู่ของทรัพยากรธรรมชาติและทรัพยากรทางสังคม อย่างยั่งยืนในอนาคต

วัตถุประสงค์
1. เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาได้มีพื้นที่แลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงานร่วมกันของงานอนุรักษ์
2. เพื่อสร้างแรงบันดาลใจในการทำงานอนุรักษ์ของนักศึกษา
3. เพื่อสร้างเครือข่ายนักศึกษาให้มีบทบาทในการทำงานอนุรักษ์ ส่งผลไปยังสาธารณะชนในเปลี่ยนแปลงสังคม
4. เพื่อสร้างการทำงานร่วมของเครือข่ายนักศึกษาให้มีบทบาทร่วมกับองค์กรด้านการอนุรักษ์ต่างๆ ทั่วประเทศ