เจ้าหน้าที่ มูลนิธิสืบนาคะเสถียร

เจ้าหน้าที่ มูลนิธิสืบนาคะเสถียร

ผู้จัดการสำนักงานและการเงิน

นางกาญจนา สุขขวัญ

ผู้ช่วยเลขาธิการมูลนิธิสืบนาคะเสถียร

นางสาวอรยุพา สังขะมาน

ฝ่ายวิชาการ

นางสาวชฎาภรณ์ ศรีใส – หัวหน้าฝ่ายวิชาการ
นางสาวปารีณา  ธนโรจนกุล – เจ้าหน้าที่ประสานงานเครือข่าย
นางสาวภัสราภรณ์ ล้อประกานต์สิทธิ์ – เจ้าหน้าที่วิชาการ 
นางสาวสุจิตรา  ขะจัดโรคา – เจ้าหน้าที่วิชาการ gis
นายอัครวิชญ์ จันทร์พูล – เจ้าหน้าที่วิชาการ สถานการณ์

ฝ่ายสื่อสารองค์กร

นายปราโมทย์  ศรีใย – หัวหน้าฝ่ายสื่อสารองค์กร
นายธนกฤต แดงทองดี – เจ้าหน้าที่สื่อสารองค์กร
นายกชกร พันธุ์แสงอร่าม – เจ้าหน้าที่สื่อสารองค์กร ออกแบบกราฟฟิก
นายคชาณพ พนาสันติสุข – เจ้าหน้าที่สื่อสารองค์กร Videographer

ฝ่ายของที่ระลึก

นางสาวอทิตา โสธาตุ – หัวหน้าฝ่ายของที่ระลึก
นายมูฮัมหมัดชารีฟ ตาเยะ – เจ้าหน้าที่ของที่ระลึก
นางสาวอารยา หมอไทย – เจ้าหน้าที่ของที่ระลึก
นางสาวจารุวรรณ  กุณาเลย – เจ้าหน้าที่ออกแบบของที่ระลึก

ฝ่ายระดมทุน

นายธนากร ไชยยศ – หัวหน้าฝ่ายระดมทุน
นางสาวชนิตา  เพ็ชรดำ – เจ้าหน้าที่ฝ่ายระดมทุน

ฝ่ายงานผู้พิทักษ์ป่า

นางสาวเกศรินทร์ เจริญรักษ์ – หัวหน้าฝ่ายงานผู้พิทักษ์ป่า

ฝ่ายสำนักงาน

นางสาวชมพูนุช กอกัน – เจ้าหน้าที่สำนักงาน Office Staff
นางสาวสุธาสินี นุกูลกิจ – เจ้าหน้าที่ออกแบบ Graphic Designer
นางสาวกนกนุช จันทร์ขำ – เจ้าหน้าที่ประสานงานโครงการ
นายพรพันธุ์ เรืองวงษ์งาม – เจ้าหน้าที่ GIS และ ผู้ช่วยผู้ประสานงานโครงการ

เจ้าหน้าที่งานป่าตะวันตก

นายนริศ บ้านเนิน – เจ้าหน้าที่งานป่าตะวันตก
นายยุทธนา เพชรนิล – เจ้าหน้าที่งานป่าตะวันตก
นายอำนาจ สุขขวัญ – เจ้าหน้าที่ประสานงานผืนป่าตะวันตก
นายมนตรี กุญชรมณี – เจ้าหน้าที่ประสานงานผืนป่าตะวันตก
นายอุดม กลับสว่าง – เจ้าหน้าที่ประสานงานผืนป่าตะวันตก