โครงการจุดสกัดสามแยกปางวัว-เด่นหญ้าขัด เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเชียงดาว

โครงการจุดสกัดสามแยกปางวัว-เด่นหญ้าขัด เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเชียงดาว

1. ที่มาและความสำคัญ

ด้วยดอยเชียงดาวเป็นพื้นที่ที่มีสภาพภูมิประเทศเป็นภูเขาหินปูนสูงชันสลับซับซ้อน ซึ่งมีความสูงตั้งแต่ 300-2,225 เมตรจากระดับน้ำทะเล จัดได้ว่าเป็นแหล่งต้นน้ำลำธารที่มีความสำคัญเป็นอย่างมาก ทั้งยังอุดม ไปด้วยป่าดงดิบเขาและป่าหลายประเภทคละกันไป มีสัตว์ป่าหลากหลายชนิดอาศัยอยู่อย่างชุกชุม เป็นแหล่ง ที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่าสงวนคือ กวางผา และเลียงผา นอกจากนี้ยังเป็นพื้นที่ที่มีสังคมพืชกึ่งอัลไพน์ (subalpine) อีกด้วย ยอดเขาที่สูงที่สุดคือยอดดอยหลวงเชียงดาว มีความสูง 2,225 เมตรจากระดับน้ำทะเลปานกลาง

จากผลการลาดตระเวนเชิงคุณภาพพบว่าพื้นที่บริเวณสามแยกเด่นหญ้าขัด-ปางวัว เป็นพื้นที่ที่ กลุ่มพรานใช้เป็นเส้นทางเข้ามาล่าสัตว์ โดยที่ผ่านมาพบว่าผู้กระทำผิดเข้ามาทางเส้นทางปางวัว ทั้งบางช่วงยังมีนักท่องเที่ยวแอบใช้เส้นทางนี้เข้ามาท่องเที่ยวยังดอยหลวงเชียงดาว ทางเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเชียงดาวจึงเห็นว่า ควรจะมีการสร้างจุดสกัดบริเวณสามแยกเด่นหญ้าขัด-ปางวัว เพื่อเป็นจุดสกัดกั้นการกระทำผิด  และเป็นจุดที่ดูแลเรื่องความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวที่จะใช้เส้นทางนี้ในช่วงฤดูท่องเที่ยวดอยหลวงเชียงดาว ทั้งบริเวณดังกล่าวยังเป็นพื้นที่ที่มีไฟไหม้เกือบทุกปี การมีจุดสกัดแห่งนี้จะเป็นการช่วยเฝ้าระวังการเกิดไฟป่า และประสานกำลังสนับสนุนได้อย่างทันท่วงที

และด้วยพื้นที่ดังกล่าวอยู่ห่างไกลจากหน่วยพิทักษ์ป่าและยากแก่การเข้าถึง การที่มีจุดสกัดตรงส่วนนี้จะทำให้เจ้าหน้าที่ดูแลรับผิดชอบพื้นที่ได้อย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ซึ่งจะเกิดประโยชน์สูงสุดต่อการบริหารจัดการเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเชียงดาวต่อไปในอนาคต

2. วัตถุประสงค์

 1. เพื่อป้องกันและปราบปรามการกระทาผิดกฎหมายว่าด้วยการป่าไม้ ให้ทั่วถึงและครอบคลุมพื้นที่ ล่อแหลมต่อการบุกรุก ของเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเชียงดาว
 2. เพื่อลดการบุกรุกทำลายทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่าในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเชียงดาว
 3. เพิ่มประสิทธิภาพการลาดตระเวนและเฝ้าระวังไฟป่าในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเชียงดาว
 4. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการนักท่องเที่ยว 
 5. เพิ่มเจ้าหน้าที่ดูแลป้องกันในพื้นที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่า

3. เป้าหมาย

จัดตั้งจุดสกัดกั้นการกระทำผิดกฎหมายเกี่ยวกับการป่าไม้ จำนวน 1 จุด พร้อมระบบสัญญาณวิทยุและระบบโซล่าเซลล์

4. ตัวชี้วัดผลสำเร็จของโครงการ

เชิงปริมาณ

– การกระทาผิดเกี่ยวกับกฎหมายป่าไม้ในพื้นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเชียงดาวลดลง

เชิงคุณภาพ

– พื้นที่ป่าไม้ในเขตเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเชียงดาวมีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น

– ประสิทธิภาพในการป้องกันปราบปรามการกระทาผิดกฎหมายเกี่ยวกับป่าไม้ในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเชียงดาวเพิ่มมากขึ้น

5. ระยะเวลาในการดำเนินการ

หางบประมาณและดำเนินการ ช่วงเดือน ตุลาคม – ธันวาคม 2563

6. วิธีดำเนินการ 

 1. จัดทำโครงการเพื่อขออนุมัติโครงการฯ และขอสนับสนุนงบประมาณจากหน่วยงานที่สนใจ
 2. ลงพื้นที่เพื่อวางแผนการดำเนินการและประมาณค่าใช้จ่าย
 3. เริ่มดำเนินการ สร้างอาคารสำนักงาน ระบบสัญญาณวิทยุสื่อสาร และ ระบบโซล่าเซลล์

7. สถานที่ดำเนินการ

จัดตั้งจุดสกัดฯ ในพื้นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเชียงดาว อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่

8. งบประมาณ

งบประมาณดำเนินการทั้งสิ้น 350,000 บาท (สามแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) แบ่งเป็น

– โครงสร้างอาคาร งบประมาณ 200,000 บาท

– ระบบสัญญาณวิทยุสื่อสาร งบประมาณ 50,000 บาท

– ระบบโซล่าเซลล์ และอุปกรณ์สำรองไฟ งบประมาณ 100,000 บาท

9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

 1. งานป้องกันและปราบปรามการกระทำผิดกฎหมายว่าด้วยการป่าไม้ ทั่วถึงและครอบคลุมพื้นที่ ล่อแหลมต่อการบุกรุก ของอุทยานแห่งชาติคลองวังเจ้า มีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น
 2. ลดการบุกรุกทำลายทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่าในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเชียงดาว
 3. เป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการลาดตระเวนและเฝ้าระวังไฟป่าในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเชียงดาว
 4. เป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการนักท่องเที่ยว 
 5. มีเจ้าหน้าที่ดูแลป้องกันในพื้นที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่า

10. หน่วยงานที่รับผิดชอบ

– เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเชียงดาว

– มูลนิธิสืบนาคะเสถียร

11. ผู้ประสานงานโครงการ

น.ส.เกศรินทร์ เจริญรักษ์ เจ้าหน้าที่ประสานงานผู้พิทักษ์ป่า มูลนิธิสืบนาคะเสถียร
โทรศัพท์ : 097-248-9717  E-mail : [email protected]