สืบ นาคะเสถียร กับการคัดค้านเขื่อนน้ำโจน - สัมปทานไม้ที่ห้วยขาแข้ง สู่การเป็นมรดกโลก

อีเมล พิมพ์ PDF

สืบ นาคะเสถียรก่อนที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้งและทุ่งใหญ่นเรศวรจะได้รับการประกาศเป็นพื้นที่มรดกโลกทางธรรมชาติแห่งแรกของประเทศไทยในปี พ.ศ. 2534 ผืนป่าสมบูรณ์ทั้ง 2 แห่งเคยตกเป็นเป้าของโครงการพัฒนาและการเข้าใช้ประโยชน์ทรัพยากรในพื้นที่

 

[VIDEO] ครบรอบ 25 ปี มรดกโลก ทุ่งใหญ่ฯ - ห้วยขาแข้ง

อีเมล พิมพ์ PDF
ประมีพื้นที่มรดกโลกหลายแห่งที่ได้รับการขึ้นบัญชีจากยูเนสโก UNESCO ไม่ว่าจะเป็นพื้นที่มรดกโลกทางวัฒนธรรมอย่างอุทยานประวัติศาสตร์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา พื้นที่มรดกโลกทางธรรมชาติเขาใหญ่ พื้นที่มรดกโลกทางธรรมชาติทุ่งใหญ่ห้วยขาแข้ง อย่างไรก็ตามการที่จะได้รับพิจารณาให้เป็นพื้นที่มรดกโลกได้ มีเงื่อนไขและปัจจัยหลายด้านใช้ประกอบการพิจารณา เ
นายภาณุเดช เกิดมะลิ เลขาธิการมูลนิธิสืบนาคะเสถียร ให้ข้อมูลถึงความสำคัญของพื้นที่มรดกโลกว่านอกจากจะมีคุณค่าทางจิตใจและเป็นสมบัติของคนทั้งชาติแล้ว พื้นที่มรดกโลกยังเป็นตัวชี้วัดถึงความสมบูรณ์ ความสวยงาม ความมีเอกลักษณ์เฉพาะ จนได้รับการยอมรับในระดับโลก อย่างไรก็ตามสิ่งสำคัญหลังจากนั้นคือการดูแลพื้นที่ให้คงไว้ เพราะเมื่อได้ถูกพิจารณาให้เป็นเมืองมรดกโลกแล้วย่อมมีความเสี่ยงที่จะส่งผลกระทบให้บริเวณพื้นที่กลายเป็นจุดขาย ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการท่องเที่ยวหรือการพัฒนาด้านต่างๆ ได้เช่นกัน
“หลายครั้งที่เราจะได้ยินข่าวพื้นที่มรดกทางธรรมชาติหรือมรดกทางวัฒนธรรมจะถูกถอดถอนจากบัญชีมรดกโลก เพราะไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ให้สัญญากับยูเนสโกไว้ ถ้าหากประกาศเป็นมรดกโลกแล้วแต่ไม่สามารถดูแลพื้นที่มรดกโลกตรงนี้ได้อย่างเข้มข้นหรือจริงจัง จะทำให้พื้นที่เหล่านี้มีปัญหาในเรื่องของการจัดการ ในเรื่องของการดูแล”
สำหรับประเทศไทยมีเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่ฯ - ห้วยขาแข้ง ที่ได้ถูกพิจารณาให้เป็นมรดกโลกทางธรรมชาติ โดยในระหว่างวันที่ 9-13 ธันวาคม 2559 จะครบรอบ 25 ปี การประกาศเป็นมรดกโลกทางธรรมชาติ ซึ่งการอนุรักษ์พื้นที่มรดกโลกให้คงอยู่ได้นั้น การบริหารจัดการจึงเป็นเรื่องที่สำคัญ เลขาธิการมูลนิธิสืบนาคะเสถียรกล่าวว่า หลังจากปี พ.ศ. 2534 ที่ทุ่งใหญ่ฯ - ห้วยขาแข้งถูกประกาศให้เป็นพื้นที่มรดกโลกทางธรรมชาติ ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมามีการบริหารจัดการพื้นที่อย่างมีส่วนร่วมและมีประสิทธิภาพจากหลายภาคส่วนไม่ว่าจะเป็นเรื่องความอุดมสมบูรณ์ของป่าไม้ สัตว์ป่า หรือชุมชน ทำให้พื้นที่นี้ยังคงรักษาไว้ได้ อีกทั้งในอนาคตยังสามารถเป็นต้นแบบในการบริหารจัดการเพื่อขยายผลไปยังพื้นที่สำคัญอื่น ๆ ภายในประเทศอีกด้วย
“มันมีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของความอุดมสมบูรณ์ของพื้นที่ป่า มีองค์ความรู้ในเรื่องของการจัดการดูแลพื้นที่ ที่ทั่วโลกให้การยอมรับและยกย่อง เป็นแหล่งเรียนรู้เรื่องของการติดตามระบบนิเวศวิทยาเสือโคร่งที่สำคัญของโลก สิ่งเหล่านี้สะท้อน
 ครบรอบ 25 ปี ทุ่งใหญ่ฯ - ห้วยขาแข้งประเทศไทยมีพื้นที่มรดกโลกหลายแห่งที่ได้รับการขึ้นบัญชีจากยูเนสโก UNESCO ไม่ว่าจะเป็นพื้นที่มรดกโลกทางวัฒนธรรมอย่างอุทยานประวัติศาสตร์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา พื้นที่มรดกโลกทางธรรมชาติเขาใหญ่ พื้นที่มรดกโลกทางธรรมชาติทุ่งใหญ่ห้วยขาแข้ง อย่างไรก็ตามการที่จะได้รับพิจารณาให้เป็นพื้นที่มรดกโลกได้ มีเงื่อนไขและปัจจัยหลายด้านใช้ประกอบการพิจารณา
 

[VIDEO] สถานการณ์ป่าไม้และค้าสัตว์ป่าในประเทศไทยยังน่าวิตก

อีเมล พิมพ์ PDF
จากการศึกษาข้อมูลสถานการณ์ป่าไม้และการค้าสัตว์ป่าในประเทศไทยตลอดช่วงปีที่ผ่านมา พบว่าภาพรวมที่ผ่านมา สถานการณ์ป่าไม้ประเทศไทยยังมีการลดลง คิดเป็นร้อยละ 0.02 หรือประมาณ 4 หมื่นไร่ ซึ่งถือว่าลดลงน้อย อย่างไรก็ตามหากนำรวมกับสถิติในอดีตที่ผ่านมา การลดลงของป่าไม้ในประเทศไทยยังถือเป็นเรื่องที่น่าเป็นห่วง ซึ่งปัจจัยที่ทำให้ป่าไม้ลดลงในปัจจุบัน คือ การขยายพื้นที่ทำกินจากการทำเกษตรเชิงเดี่ยว ซึ่งยังคงมีอัตราการทำเกษตรเชิงเดี่ยวสูงขึ้นในทุกๆ ปี
ภาณุเดช เกิดมะลิ เลขาธิการมูลนิธิสืบนาคะเสถียร มองว่า ปัจจัยสำคัญที่ทำให้พื้นที่ป่าลดลงในปีที่ผ่านมาเกิดจากปัญหาการขยายพื้นที่ทำกินรุกพื้นที่ป่า เนื่องจากวิถีการทำเกษตรของไทยในเวลานี้เน้นไปที่การทำเกษตรเชิงเดี่ยว เน้นการปลูกพืชเศรษฐกิจเป็นหลัก มองในเรื่องของปริมาณมากกว่าคุณภาพที่ผลิต นำไปสู่การขยายพื้นที่ทำเกษตรเพื่อให้ได้ผลิตมาก
อีกเรื่องสำคัญ คือ ประเด็นสัตว์ป่า ซึ่งเป็นสิ่งบ่งชี้ถึงความสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติ
เลขาธิการมูลนิธิสืบนาคะเสถียร กล่าวว่า ตลอดช่วงปีที่ผ่านมา มูลนิธิสืบนาคะเสถียร ได้ติดตามและมีความเป็นห่วงในเรื่องการค้าสัตว์ป่า เนื่องจากประเทศไทยถือได้ว่าเป็นศูนย์กลางการค้าสัตว์ป่าไปยังประเทศที่สาม ซึ่งในประเด็นนี้จำเป็นต้องมีกลไกในการตรวจสอบไปถึงการบังคับใช้กฎหมาย ตลอดจนควรให้ความสำคัญกับการขึ้นทะเบียนสัตว์ป่าสงวนให้เพิ่มมากขึ้นและต้องดูแลกันอย่างจริงจังด้วยความร่วมมือจากทุกภาคส่วน
“การขึ้นทะเบียนสัตว์สงวนเป็นส่วนที่ต้องรีบดำเนินการ และสิ่งสำคัญ คือ การดูแลสัตว์ป่าเหล่านี้ หากประกาศไปแล้วเราไม่ดูแลอย่างดี สุดท้ายสัตว์เหล่านี้ก็หายไป ซึ่งมีตัวอย่างให้เห็นแล้วในกรณีนกเจ้าฟ้าหญิงสิรินธร"
สถานการณ์ป่าไม้และค้าสัตว์ป่าในประเทศไทยยังน่าวิตกจากการศึกษาข้อมูลสถานการณ์ป่าไม้และการค้าสัตว์ป่าในประเทศไทยตลอดช่วงปีที่ผ่านมา พบว่าภาพรวมที่ผ่านมา สถานการณ์ป่าไม้ประเทศไทยยังมีการลดลง คิดเป็นร้อยละ 0.02 หรือประมาณ 4 หมื่นไร่ ซึ่งถือว่าลดลงน้อย อย่างไรก็ตามหากนำรวมกับสถิติในอดีตที่ผ่านมา การลดลงของป่าไม้ในประเทศไทยยังถือเป็นเรื่องที่น่าเป็นห่วง ซึ่งปัจจัยที่ทำให้ป่าไม้ลดลงในปัจจุบัน
 

25 ปี มรดกโลก ทุ่งใหญ่-ห้วยขาแข้ง ตอนที่ 3

อีเมล พิมพ์ PDF
25 ปี มรดกโลก ทุ่งใหญ่-ห้วยขาแข้ง ตอนที่ 3
[ภาพ มรดกโลก 1]
รู้จักพื้นที่มรดกโลกทางธรรมชาติแห่งแรกของประเทศไทย : เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวร – ห้วยขาแข้ง เป็นผืนป่าอนุรักษ์ที่มีพื้นที่รวม 4,017,087 ไร่ มีความต่อเนื่องและเป็นแกนกลางของผืนป่าตะวันตก ครอบคลุมในพื้นที่ 3 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดอุทัยธานี จังหวัดกาญจนบุรี และจังหวัดตาก เป็นพื้นที่ต้นน้ำลำธารของแม่น้ำสายหลักของประเทศหลายสาย เช่น แม่กลอง สะแกกรัง ท่าจีน และบางส่วนของเจ้าพระยา และ เป็นผืนป่าธรรมชาติที่รวบรวมไว้ซึ่งความหลากหลายทางชีวภาพ มีความงดงามตามธรรมชาติและมีความสมบูรณ์ของระบบชีวาลัย
ในปีพุทธศักราช 2534 ราวปีเศษภายหลังการตายของสืบ นาคะเสถียร ที่ประชุมพิจารณาคัดเลือกแหล่งมรดกโลกขององค์การยูเนสโก (UNESCO) ได้ประกาศให้ "เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวร-ห้วยขาแข้ง" เป็น "มรดกทางธรรมชาติของโลก" นับเป็นสถานที่ทางธรรมชาติแห่งแรกของประเทศไทย และภูมิภาคเอเชียออกเฉียงใต้ที่ได้เป็นมรดกโลก โดยมีคุณสมบัติการเป็นมรดกโลกทางธรรมชาติ ตรงตามหลักเกณฑ์ข้อที่ 7,9 และ 10 ดังนี้ [แนบลิงค์บนคำว่า หลักเกณฑ์ https://goo.gl/iKDrPD]
[ภาพ มรดกโลก 3]
7. ประกอบด้วยปรากฏการณ์ทางธรรมชาติชั้นเยี่ยมหรือพื้นที่ซึ่งมีความงามทางธรรมชาติที่ยอดเยี่ยมและมีความสำคัญทางสุนทรียะความรู้เกี่ยวกับอนุสัญญาคุ้มครองมรดกโลก
9. เป็นตัวอย่างที่โดดเด่นที่สะท้อนถึงขบวนการสำคัญที่ดำเนินอยู่ทางนิเวศวิทยาและชีววิทยา ในการวิวัฒนาการและการพัฒนาของระบบนิเวศบนบกในแหล่งน้ำจืดชายฝั่งและท้องทะเล และสังคมพืชและสัตว์
10. บรรจุไว้ซึ่งถิ่นที่อาศัยทางธรรมชาติที่มีความสำคัญและนัยสำคัญในการอนุรักษ์ความ หลากหลายทางชีวภาพในถิ่นที่อาศัย รวมถึงที่บรรจุไว้ซึ่งชิดพันธุ์ที่ถูกคุกคามอย่างหนัก ที่มีคุณค่า โดดเด่นเป็นสากลในแนวคิดทางวิทยาศาสตร์หรือการอนุรักษ์
[ภาพ มรดกโลก 2]
ขณะเดียวกัน เนื่องจากขนาดของเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวรมีขนาดกว้างใหญ่มาก ดังนั้น ปี  2534  เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่ฯ จึงถูกแบ่งพื้นที่เพื่อสามารถดูแลพื้นที่ได้อย่างทั่วถึง ออกเป็น 2 พื้นที่คือ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวร ด้านตะวันตก และเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวร ด้านตะวันออก ทำให้การบริหารงานทุกด้าน  อัตรากำลังเจ้าหน้าที่และงบประมาณของทั้งสองพื้นที่จึงแยกออกจากกันอย่างชัดเจน
เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่ฯ  ด้านตะวันตก อยู่ในพื้นที่ตำบลชะแล อำเภอทองผาภูมิ กับตำบลโล่โว่ อำเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี
เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่ฯ ด้านตะวันออก พื้นที่บางส่วนอยู่ในพื้นที่ ตำบลแม่จัน และตำบลแม่ละมุ้ง  อำเภออุ้มผาง จังหวัดตาก
ต่อมา เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2538 คณะรัฐมนตรีได้มีมติ กำหนดให้ วันที่ 9 ธันวาคม ของทุกปี เป็นวันเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวร - ห้วยขาแข้ง มรดกโลก เพื่อให้ประชาชนตระหนักในความสำคัญของพื้นที่ดังกล่าว และร่วมมือร่วมใจ ปกป้องรักษา เพื่อการส่งมอบให้อนุชนรุ่นต่อไปได้อย่างสมบูรณ์
ครบรอบ 25 ปี มรดกโลกทุ่งใหญ่-ห้วยขาแข้ง ร่วมกันถอดบทเรียนความสำเร็จและความล้มเหลวในการจัดการป่ามรดกโลกทุ่งใหญ่ - ห้วยขาแข้ง เพื่อก้าวไปสู่การจัดการป่าตะวันตกทั้งผืน 20 ล้านไร่ ในงานสัมมนาวิชาการ : 25 ปี มรดกโลก ทุ่งใหญ่-ห้วยขาแข้ง สู่การจัดการผืนป่าตะวันตก 20 ล้านไร่  [แนบลิงค์บนชื่องาน https://goo.gl/2tkUBW] จัดโดย มูลนิธิสืบนาคะเสถียร วันอังคารที่ 13 ธันวาคม 2559 ณ ห้องประชุมอารีย์สัมพันธ์ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กรุงเทพมหานคร
[ภาพ มรดกโลก 4 พร้อมลิงค์ ปฏิทินกิจกรรม]
มรดกโลก
รู้จักพื้นที่มรดกโลกทางธรรมชาติแห่งแรกของประเทศไทย : เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวร – ห้วยขาแข้ง เป็นผืนป่าอนุรักษ์ที่มีพื้นที่รวม 4,017,087 ไร่ มีความต่อเนื่องและเป็นแกนกลางของผืนป่าตะวันตก ครอบคลุมในพื้นที่ 3 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดอุทัยธานี จังหวัดกาญจนบุรี และจังหวัดตาก
 

ธรรมชาติมาหานคร : พิพิธภัณฑ์ชาวบางกอก สมบัติแห่งความทรงจำที่ (ต้อง) คงอยู่

อีเมล พิมพ์ PDF
ธรรมชาติมาหานคร ตอนที่ 103 พิพิธภัณฑ์ชาวบางกอก สมบัติแห่งความทรงจำที่ (ต้อง) คงอยู่
ผมอยู่ที่พิพิธภัณฑ์ชาวบางกอก แล้วบริเวณข้างหลังผมเป็นที่ซึ่งกำลังจะถูกสร้างเป็นตึก 8 ชั้น หากเกิดขึ้นจริงการสร้างตึกจะส่งผลบังแสงแดด บังลม รวมถึงบังหัวใจของผู้คนที่มองไปเห็นพิพิธภัณฑ์ชาวบางกอก
สงครามโลกครั้งที่ 2 ทำลายพื้นที่ละแวกนี้ ทำลายวิถีชีวิตไลฟ์สไตล์ของชาวบางกอกจากเดิมไปเกือบทั้งหมด แต่โชคดีที่บ้านของ รศ.วราพร สุรวดี ผู้ก่อตั้งพิพิธภัณฑ์ชาวบางกอก ไม่ถูกระเบิดลง และยังเก็บสภาพบ้านดั้งเดิมที่มีสิ่งแวดล้อมสมบูรณ์เอาไว้ เพื่อให้เป็นปอดเล็กๆ เป็นโอโซน และที่สำคัญคือทำให้เราได้รู้ว่ารากเหง้าของพวกเราที่เป็นคนเมืองบริเวณนี้มาอยู่กันยังไง ถ้าประเทศเราเดินไปข้างหน้าทั้งหมด ของเก่าที่มีคุณค่าอยู่แต่เดิมจะหายไปโดยไม่ได้ประโยชน์อะไร
ผมคิดว่าพิพิธภัณฑ์ชาวบางกอกจะเป็นตัวอย่างอันดีให้เมืองใหญ่อย่างกรุงเทพฯ หรือเมืองอื่นๆ ในการคิดเก็บรักษาวิถีชีวิต และรากเหง้าของพวกเราเอาไว้ สำหรับให้คนมาซึมซับเรียนรู้ ทำให้ไม่ลืมเรื่องราวในอดีตว่าเราเคยอยู่กันมายังไง สมัยก่อนงดงามเพียงใด จะทำให้เราเดินไปข้างหน้าอย่างมั่นคงและมีรากเหง้า
ผมคิดว่ากรุงเทพมหานครต้องเก็บพิพิธภัณฑ์ชาวบางกอกเอาไว้ให้เป็นพิพิธภัณฑ์มีชีวิตอย่างทุกวันนี้เพื่อให้ผู้คนได้เข้ามาเรียนรู้ว่าเราเคยเป็นยังไง แต่ที่สำคัญคือผมได้รู้จักกับ รศ.วราพร ทำให้รับรู้ว่าจิตใจของอาจารย์ ช่างเสียสละยิ่งใหญ่เหลือเกิน เพราะถ้าใครมีที่ดินราคาไร่ละกว่า 100 ล้านบาท แล้วนำมาทำอย่างนี้ ผมคิดว่าถ้าใจไม่ถึงขนาดนี้ยากครับ ขอแสดงความนับถือ รศ.วราพร สุรวดี
ธรรมชาติมาหานคร : พิพิธภัณฑ์ชาวบางกอก สมบัติแห่งความทรงจำที่ (ต้อง) คงอยู่
ผมอยู่ที่พิพิธภัณฑ์ชาวบางกอก แล้วบริเวณข้างหลังผมเป็นที่ซึ่งกำลังจะถูกสร้างเป็นตึก 8 ชั้น หากเกิดขึ้นจริงการสร้างตึกจะส่งผลบังแสงแดด บังลม รวมถึงบังหัวใจของผู้คนที่มองไปเห็นพิพิธภัณฑ์ชาวบางกอก
 

25 ปี มรดกโลก ทุ่งใหญ่-ห้วยขาแข้ง ตอนที่ 2

อีเมล พิมพ์ PDF

มรดกโลกหลักเกณฑ์อะไรบ้างที่ใช้ในการพิจารณาเพื่อขึ้นทะเบียนเป็นแหล่งมรดกโลก : การพิจารณาขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกนั้น จำเป็นต้องมีตัวชี้วัดคุณค่าและความสำคัญของสถานที่นั้น ซึ่งในปี พ.ศ. 2548 ได้มีการทำข้อกำหนดและหลักเกณฑ์สำหรับใช้พิจารณาขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลก