• Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
หน้าแรก กิจกรรม Details - ศาลปกครองสูงสุดกำหนดนั่งพิจารณาคดีครั้งแรก กรณีสลายการชุมนุมผู้คัดค้านโครงการท่อส่งก๊าซและโรงแยกก๊าซ

เขียนอีเมล พิมพ์

กิจกรรม

Event 

Title:
ศาลปกครองสูงสุดกำหนดนั่งพิจารณาคดีครั้งแรก กรณีสลายการชุมนุมผู้คัดค้านโครงการท่อส่งก๊าซและโรงแยกก๊าซ
When:
13/09/2011 - 13/09/2011
Category:
ข่าวประชาสัมพันธ์กิจกรรมสิ่งแวดล้อม

Description

เรียนเชิญสื่อมวลชนทำข่าว ศาลปกครองสูงสุดกำหนดนั่งพิจารณาคดีครั้งแรก กรณีสลายการชุมนุมผู้คัดค้านโครงการท่อส่งก๊าซและโรงแยกก๊าซไทย-มาเลเซีย
วันอังคารที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๕๔ เวลา ๑๓.๐๐ น.
ณ ห้องพิจารณาคดีที่ ๔ ศาลปกครองสูงสุด

ใกล้วันพิพากษาคดีประวัติศาสตร์  “กรณีสลายการชุมนุมท่อก๊าซและโรงแยกก๊าซไทย-มาเลเซีย” เรียกค่าเสียหายจากการละเมิดเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญ

ชาวบ้าน ๑ คันรถบัส เตรียมเดินทางมาแถลงต่อศาลปกครองสูงสุด ยืนยันการใช้เสรีภาพการชุมนุมตามรัฐธรรมนูญ

จากเหตุการณ์วันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๔๕ เจ้าหน้าที่ตำรวจได้ใช้กำลังเข้าสลายการชุมนุมของกลุ่มผู้คัดค้านโครงการท่อส่งก๊าซและโรงแยกก๊าซไทย-มาเลเซีย ซึ่งรวมตัวกันเพื่อเตรียมยื่นหนังสือ เสนอข้อเรียกร้องให้ทบทวนการอนุมัติโครงการดังกล่าว ต่อนายกรัฐมนตรี ทักษิณ  ชินวัตร ในขณะนั้น ในการประชุมคณะรัฐมนตรีสัญจร ที่โรงแรมเจ.บี.หาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

จากการสลายการชุมนุมของเจ้าหน้าที่ตำรวจดังกล่าว ทำให้ชาวบ้านและNGOs ผู้ร่วมชุมนุม ได้รับบาดเจ็บ ทรัพย์สินเสียหาย และถูกละเมิดเสรีภาพในการชุมนุมตามกฎหมาย ผู้ใช้เสรีภาพในการชุมนุมบางส่วนรวม ๒๕ คน จึงได้ร้องขอให้สภาทนายความช่วยเหลือดำเนินคดี ด้วยการยื่นฟ้องคดีต่อศาลปกครองสงขลา เป็นคดีหมายเลขดำที่ ๔๕๔/๒๕๔๖ เพื่อเรียกค่าเสียหายจากการถูกละเมิดเสรีภาพดังกล่าว ซึ่งถือเป็นคดีแรกที่มีการฟ้องเพื่อเรียกค่าเสียหายต่อหน่วยงาน และเจ้าหน้าที่ของรัฐ จากการกระทำละเมิดต่อเสรีภาพการชุมนุมตามรัฐธรรมนูญ

ศาลปกครองสงขลาได้มีคำพิพากษา (คดีหมายเลขแดงที่ ๕๑/๒๕๔๙) เมื่อวันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๔๙ ให้สำนักงานตำรวจแห่งชาติชดใช้ค่าเสียหายแก่ผู้ฟ้องคดีทั้ง ๒๕ คน โดยพิพากษาว่า “การที่เจ้าหน้าที่ตำรวจจำกัดเสรีภาพในการชุมนุมด้วยการสลายการชุมนุมโดยไม่ชอบด้วยรัฐธรรมนูญ ถือได้ว่าเป็นการกระทำละเมิดที่มีความร้ายแรง เนื่องจากเป็นการกระทำโดยไม่ชอบด้วยบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ อันเป็นกฎหมายสูงสุดของประเทศ เห็นสมควรให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ (สำนักงานตำรวจแห่งชาติ) ชดใช้ค่าเสียหายให้แก่ผู้ฟ้องคดีทั้ง ๒๕ คน เป็นเงินคนละ ๑๐,๐๐๐ บาท พร้อมดอกเบี้ยร้อยละ ๗.๕ ต่อปี เป็นต้นไป จนกว่าจะชำระเสร็จสิ้น”

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ได้ยื่นอุทธรณ์คำพิพากษาของศาลปกครองสงขลาดังกล่าวต่อศาลปกครองสูงสุด

ขณะนี้ ศาลปกครองสูงสุดได้กำหนดวันนั่งพิจารณาคดีครั้งแรกขึ้นในวันที่ ๑๓ กันยายนนี้เวลา ๑๓.๐๐ น. โดยผู้ฟ้องคดีและชาวบ้านกลุ่มผู้คัดค้านโครงการฯ จะเดินทางมาแถลงต่อศาล และร่วมฟังการพิจารณาคดี จำนวน ๕๐ คน  คงต้องติดตามว่า คำพิพากษาคดีนี้ของศาลปกครองสูงสุด จะเป็นบรรทัดฐานในการคุ้มครองเสรีภาพในการชุมนุมของประชาชน หรือไม่ เพียงไร

ต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติม ติดต่อได้ที่
สุรชัย  ตรงงาม ๐๘๑๖๔๐-๙๕๐๖ หรือ ส.รัตนมณี  พลกล้า ๐๘๑-๗๗๒-๕๘๔๓

รับข่าวสาร