• Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

เป็นการนำเสนอภาพถ่ายที่เผยให้เห็นความงดงามและความอุดมสมบูรณ์ จากพื้นที่ต่างๆ ของป่าตะวันตก ร่วมทั้งภาพจากกิจกรรมต่างๆของการจัดการพื้นที่คุ้มครองอย่างมีส่วนร่วมในผืนป่าตะวันตกโดยมูลนิธิสืบนาคะเสถียรด้วยเจตนารมย์เพื่อที่จะรักษาป่าผืนใหญ่ไว้ให้คนทั้งชาติ และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าการร้อยเรียงเรื่องราวด้วยภาพทั้งหมดเหล่านี้ จะเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างจิตสำนึกให้รักและหวงแหนทรัพยากรธรรมชาติอันมีคุณค่าเหล่านี้ไว้สืบไป

ด้วยรักและแรงศรัทธา
น้ำค้างป่า

รับข่าวสาร