• Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
หน้าแรก โครงการการจัดการพื้นที่คุ้มครอง อย่างมีส่วนร่วมในผืนป่าตะวันตก

ตัวแบบของการป้องกันและรักษาทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า อุทยานแห่งชาติเขาแหลม

อีเมล พิมพ์ PDF

อุทยานแห่งชาติเขาแหลมด้วยลักษณะทางภูมิศาสตร์และภูมิประเทศที่เหมาะสม ทำให้อุทยานแห่งชาติเขาแหลม มีทรัพยากรธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์และระบบนิเวศที่หลากหลาย เหมาะกับการเจริญเติบโตของพรรณพืชและการอยู่อาศัยของสัตว์ป่าหายากบางชนิด

แต่ในขณะเดียวกัน ในพื้นที่อุทยานแห่งชาติเขาแหลม บางพื้นที่ยังมีชุมชนชาวกะเหรี่ยงอยู่ การดำรงชีวิตของชุมชนส่วนใหญ่ไม่มีผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติและระบบนิเวศในพื้นที่มากนักในการทำงานเพื่ออนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและระบบนิเวศที่ผ่านมา อุทยานแห่งชาติเขาแหลม ในฐานะหน่วยงานที่มีอำนาจหน้าที่ตามกฎหมาย ได้มุ่งเน้นวิธีการใช้บังคับกฎหมายอย่างเคร่งครัด โดยเฉพาะการป้องกัน แม้จะสามารถป้องกันรักษาทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่เอาไว้ได้จนถึงทุกวันนี้ แต่วิธีการดังกล่าวไม่อาจตอบคำถามว่าจะรักษาทรัพยากรธรรมชาติให้คงอยู่อย่างยั่งยืนได้อย่างไร โดยเฉพาะกับชุมชนกะเหรี่ยงที่ยังคงอยู่อาศัยในพื้นที่และไม่สามารถอพยพโยกย้ายออกไปได้ด้วยเหตุผลหลายประการ และที่สำคัญคือการเปลี่ยนแปลงวิถีการดำรงชีวิตของชุมชนที่อาจส่งผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติและระบบนิเวศในพื้นที่มากขึ้น

 รับข่าวสาร