• Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
หน้าแรก YOU CAN HELP

ร่วมรักษาป่าใหญ่กับมูลนิธิสืบนาคะเสถียร
.
มูลนิธิสืบนาคะเสถียร

บัญชีธนาคาร กรุงไทย
บางจาก บัตรเครดิต
guardian of the forest sticker line

กองทุนเพื่อผู้พิทักษ์ป่า

 

 

 

.สรุปงานระดมทุนมูลนิธิสืบนาคะเสถียร พ.ค.-มิ.ย. 2560

อีเมล พิมพ์ PDF
ตามยุทธศาสตร์ที่ 6 พัฒนาระบบรายได้ เพื่อเป็นการสนับสนุนองค์กรอนุรักษ์อย่างยั่งยืน มูลนิธิสืบนาคะเสถียร ได้รับการสนับสนุนเงินทุนสำหรับทำงานอนุรักษ์ผืนป่าใหญ่ ผ่านกิจกรรมและผู้สนับสนุนรายย่อย ตลอดเดือนพฤษภาคม – มิถุนายน 2560 ตามรายนามดังต่อไปนี้
โดยมูลนิธิสืบนาคะเสถียร ได้รับการบริจาคทุนทรัพย์ผ่านกล่องรับบริจาคยังจุดต่างๆ ดังต่อไปนี้
- เงินบริจาค (กล่องบริจาคที่สำนักพิมพ์คมบาง)
- เงินบริจาค (จากกล่องบริจาคและการสนับสนุนของที่ระลึกงานหนังสือ)
- เงินบริจาค (กิจกรรม YOU CAN HELP ที่สำนักงานธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่)
- เงินบริจาค (จากกล่องบริจาคและการสนับสนุนของที่ระลึกที่สำนักงานมูลนิธิสืบนาคะเสถียร ถ.ติวานนท์)
- เงินบริจาค (ของที่ระลึก งาน Cat T-Shirt ที่แอร์พอร์ตลิ้งค์ มักกะสัน)
- เงินบริจาค (ของที่ระลึกงานวิ่ง)
- เงินบริจาค (ของที่ระลึก งานวิถีชีวิตเป็นมิตรกับผืนป่า @SCB สำนักงานใหญ่ รัชโยธิน)
และจากผู้บริจาครายย่อย ดังรายนามต่อไปนี้
บริษัท เดอะมอลล์ กรุ๊ป จำกัด (สาขาบางกะปิ),บริษัท เดอะเรนทรี โฮเท็ล จำกัด, คุณสุคนธา อาวัชนาการ, คุณนริศรา ซื่อไพศาล, คุณชามา พานแก้ว, คุณศิริพร ไชยวิรุณรักษ์, คุณธนากร มีเที่ยง, คุณยุพาพร ศรีดวงใจ, คุณเจษฎา โอบอ้อม, คุณศวรรณกมล น้อยดัด, คุณชรัญดา สารปัญญา, คุณวนิดา ปิดตาทานัง, คุณสมาภรณ์ มันตาภรณ์, คุณรุ่งรัตน์ เกตศิริ, คุณมณเฑียร เกิดโชติ, คุณอาภรณ์ รับไซ, คุณมาริสา ปานเต็ง, คุณอาภาณีย์ ตันศรี, คุณศรีสุข กมลจินต์เจริญ, ร.ต.อ.ชัยปติณญา แสงปาน, คุณพิพัฒน์ พันธุ์ศักดิ์, คุณสมสุนีย์ ชานกิติญานนท์, THAWATCHAI TUNTULANI, THONGLAN PENWITHYATAM, คุณจารุรัตน์ พลสุข, บริษัท ธนพรการ์เม้นท์ จำกัด, คุณเดียร์ ประดิษฐเจริญ, คุณสาริน ทองนุ้ย, คุณสมจิตร์ รุ่งเรือง, คุณณฐินี ชื่นเกษม,คุณนฤพล กิตติคุณากร, คุณสุภัสษร ราชนิยม, คุณสรพงษ์ ดีรุ่งโรจน์, บริษัท ท้องทรายเบย์คอทเทจส์ แอนด์ โฮเต็ล จำกัด, คุณวัชรินทร์ หงษาคำ, คุณพุทธชาด บัวรัตน์เจริญ, คุณรัตนา ยงคง, บริษัท เปรมดิ์ปรีชา จำกัด, คุณประวีณา ขันสำรอง, คุณจันทร์ที เรืองสา, คุณดารารัตน์ ดิษฐี, คุณธันยากร วิศาลโรจน์, คุณพนิดา สุรานาวงศ์, คุณหทัยรัตน์ ทัพวัตร์, คุณพิมพ์ใจ รวมพรรณพงศ์, ร้านอาหารยู แอนด์ มี, คุณสุทธกานต์ นาคะเสถียร, คุณกนิษฐ บุญทราพงษ์, คุณวิไล ประมาญสมบัติ, คุณนารินทร์ คามบุศย์, คุณกวิน เปรื่องศิลปรัตน์, คุณธนาพร ชิ้นสกุล, คุณอมรพรรณ สมสวัสดิ์, คุณศวรรณกมล น้อยดัด, Angrisa L., คุณปรีติ์ภพ วรดิถี, คุณรักชนก กลิ่นเจริญ, คุณมาลินี เลี่ยมกระโทก, คุณอินทิรา ญาติบรรทุง, คุณทิพย์ศิริ บุญยะผลานันท์, คุณลดาวัล และจิ, คุณทิพวัลย์ ชูประยูร, คุณศุภนิดา สุขประเสริฐ, คุณเทียรชัย สถิตธรรมนิตย์, คุณสุวรรณา มณีกร, คุณสมสุนีย์ ชื่นกิติญานนท์, คุณธงชัย จินดาพันธ์, คุณอาเป้, คุณจิราธนิก พุทธชาด, คุณจุฑามาศ พิมพ์คงคา, คุณนภารัตน์ วิจิตรกุลสวัสดิ์, คุณพรรษพร สินส่องแสง, คุณยุทธศักดิ์ วิธีกุล, คุณธมนันท์ โชติมนต์, คุณกานดา คลาดกองทุกข์, คุณรุ่งสกุล ยุทธรัตน์, คุณนริศรา ก่อศิลป์, คุณอัครวิชญ์   จันทร์พูล, คุณทรงพล เธียรธำรง, คุณธนัชชา สุชาติสุนทร, คุณพรรณีภรณ์ วศินระพี, ม.ร.ว.พรระพี อาภากร, คุณองค์อร อาภากร ณ อยุธยา, คุณศุภสิทธิ์ สุขะนินทร์, คุณศิริยา ตุลยวณิช, คุณธนัชชา สุชาติสุนทร, คุณสิทธิศักดิ์ พัดมา, Wachirawin Arrummy Rojvithee, คุณณัฐพล บุญไทย, คุณพิริยะพงษ์ อินท์บุตร, คุณฉลาด บัวใจ, คุณวีริศา วงศ์จิตราทร, คุณอนุรักษ์ ถนัดเลื่อย, คุณชัยสิทธิ์ ชัยศักดิ์เดช, คุณลิขิต ลำดับ,
คุณสุวรรณา รัตนาเดชากุล, คุณสุดาภรณ์ มณฑาทิพย์, คุณอัญญารัตน์ แซ่หลี, คุณธนกร ฮุนตระกูล, คุณศุภางครัตน์ ยันตรีสิงห, คุณกนกรัตน์ สถาวรานนท์, คุณอำนาจ  บุญคง, คุณปัญญา อุ่มบางตลาด, คุณพุฒิชัย กัลยาณสุโข, คุณฐนิดา เหตระกูล, คุณนงนุช เกียรติบำรุงพันธุ์, คุณประธาน เกตุกินทะ, คุณรัชดาภรณ์ วินัยนราพงศ์, คุณอโณทัย พวงนาค, คุณจักรแก้ว บุญลิขิต, คุณนุช ยุพดีรังสีกุล, คุณภาสินี สร้อยทอง, คุณบุษกร สายสมบัติ, คุณตุลจิต เขมะสิงคิ, คุณสุรีรัตน์ วงศ์อยู่, คุณสมรรัตน์ ชำนิวิกย์กรณ์, คุณฉันทนา จำปาโชค, คุณพัชรียา ลาหลายเลิศ, คุณทวีทรัพย์ บุญชู, คุณวราภรณ์ แผ่นชมภู, คุณปวีณนุช จันทรมณี, คุณนันทรัตน์ แซ่โง้ว, คุณกรชนก มาภรณ์, คุณนภนที ชัยกิตติศิลป์, คุณรุจิรา คมสัน, คุณอธิปณศักดิ์ เปรมปรีวรรณ, คุณภาวัต ไชยราช, คุณสันทัด ศรีวิชาญกุล, คุณสุพัชชา โตไตย์, คุณธัญญพร กุลสุ, คุณลัญชนา ศรีจันทร์, คุณกานต์ ทองดี, คุณเฉลิมพงษ์ วิจิตรสมบัติ, คุณเพ็ชร์รัตน์ เฉลิมโสภณ, คุณชุติเทพ เอื้อสกุลเกียรติ, คุณพงศธร พรรณบัวหลวง, คุณธีรฤทธิ์ กลางกัลยา, คุณสิริพรชัย พันธ์สิริกร, คุณกฤชสร จารุพศิน,คุณพสิษฐ์ พรชัยวัฒนากร, คุณปูชนิยดา ฝึกฝน, คุณวิชัย ลิ้มสุขศรีกุล, คุณกนกกุล ธรรมสุรัติ, คุณดารุณี มณีโลกย์, คุณสุธา เชิญรุ่งโรจน์, คุณชัชชัย สฤษดิ์อภิรักษ์, คุณหัสยา ตั้งพิทยาเวทย์, คุณตีรณา ธรรมริยา, คุณวัชรากร เชาวน์สุขุม, คุณประธาน เกตุกินทะ, คุณกนกพร ต้นทอง, คุณนริศรา สมยาม, Looknum Waiyasith, คุณอรสา สายจีน, คุณเบญจรัตน์ ทัพย์เมฆ, คุณณัฐธยาน์ ธีรลดานนท์, คุณชยุต อมรสิงห์, คุณพัดชา ใจอิ่ม, คุณอดิเรก อินทนู, เมธ์ บจก.แฟชั่น คิงดอม, คุณฐนิดา เหตระกูล, คุณพิมพ์พิชชา กลิ่นทองหลาง, คุณปรียา อุ่นวิเศษ, คุณปริวัฒน์ แก้วศรีนวม, คุณสุรัชธาวี พระธานี, คุณฉัตรณรงค์ รักชาติ, พ.อ.ต.เชาวลิต ไกรแสง, คุณสมปิดี วงษ์พรมมา, คุณรุจาทร โอเจริญ, คุณกุลกนิษฐ์ จรรยา, คุณเดียร์ ประดิษฐเจริญ, คุณพิริยาภรณ์ เลขธรากร, SUPHAPH JAROENSAP, NISA SIRIRUEKPONG, WARAWUTH SIRIBUNKOSAI, NANNICHA WARAKITKRAIRERK, KEERATI JITTRAW0NG, VORANEE LEWSUWAN, NAWEPAP TAKCHAVALIT, CHOTIPAT JANSEM, CHATCHAI CHONGLUEKGAM
คุณดาริกา พรหมรักษา, บริษัท เอ.ไอ.เน็ทเวิร์ด (ประเทศไทย) จำกัด, คุณสุฌลา ชาญ, คุณวิญญู เหลาสกุลรัฐ, คุณอรวรรณ ชินวัฒนกิจ, ดร.เพียงตา สาตรักษ์, บริษัท ท้องทรายเบย์คอทเทจส์แอนด์โฮเต็ลจำกัด, คุณยุทธพล พลราชม, คุณพรนภา รัตนตรับภพ, คุณศิษฎ์ เปรมัษเฐียร, คุณอุ่นเรือน ช่วยชูวงศ์, คุณวิญญู เหล่าสกุลรัฐ, คุณภัคนารี ชัยกรณ์กิจ, คุณหงสรัตน์ วรสุวัฒน์, บริษัท เดย์ โพเอทส์ จำกัด, คุณสัจธรรม จินาติ, คุณศิริรักษ์ หงวนไธสง, บริษัท ธนพรการ์เม้นท์ จำกัด, คุณศิวนันท์ ศิริพรโภคา, Wandee . RBIS, คุณธัญญวันต์ วิภาตะวณิช, คุณนันทิกานต์ อัมพวัน, คุณเด่น คืนตัก, คุณกิติกรณ์ วรรณะ, คุณชนัฏ ยงสวาสดิ์, คุณทศพร ชั้นบุญ, คุณธนเพชร จิตตวีระ, คุณวิทยา ศรีภักดี, คุณศรินทร แก่นแก้ว, คุณนารี กมลฤกษ์, การเคหะแห่งชาติ, คุณสุพัตรา ลาอุ่น, คุณรัชนี ชาญวณิชเวช, คุณวิจิตรา ตันสุวรรณนนท์, คุณสมทรง บุญกระสินธุ์, คุณชนัญภัค ทวีจามรมาน, Mr.Wim Baeck, คุณกวิน เปรื่องศิลปรัตน์, คุณเรวัตร เรืองสิริพงศ์, คุณปรีชา พรหมชาติ, คุณปิยธิดา จิตโสภา, คุณอรประภา สาครวาสี, คุณวิสุทธิ์ คงสุนทรกิจ, คุณปาริชาติ ศิริสมถะ, คุณกานต์รวี ล้อมมณีทรัพย์, คุณอรรถพล อำมาตย์มณี, คุณฤกษ์ชัย โพธิ, คุณวชิรพงษ์ ฉัตรมณีวัฒน์, คุณประภาส เพ็ญสว่าง, คุณมนตรี พาหุวัฒนกร, CHUMCHOKE NANTHAWICHIT, TORPONG MUADCHAIYAPHUM, NUNNICHA TECHAKORNWEERAWAT, CHUCHAI SOPHONVICHAKUL, MONTREE KONGDANG, NUTTIDA KOVISUITH, SANCHAI KAEWHUASAI, SUNISA YANGKLANG, TANITA THAWEETHAMCHAROEN,
คุณวัชรี วัฒนพงศ์, คุณวัชรวิทย์ พิมธาลี, คุณสุชาดา เงินยิ่ง, คุณชมชนก มณี, คุณอัจจิมา รัมภกิจ, คุณณัฐกานต์ บูรณะพงษ์, คุณรวีวรรณ ปิตยานนท์, คุณปัทมา ครองพล, คุณนัทธิณี แก้วสว่าง, คุณวันเพ็ญ แต่งตั้ง, คุณรัชนีย์ด้วงมูล, คุณจรรยา ใจดี, คุณสุทธิพงศ์ อภัยรัตน์, คุณศิริกมล สังข์มูล, คุณวรางคณา นะเอรัมย์, คุณประภัสสร ศรีชัย, คุณมนสิชา นิจรัญ, คุณวชิราพรรณ ระวันประโคน, คุณชาลิสา ปัญจะเทวคุปต์, คุณพุทธชาด บัวรัตน์เจริญ, คุณธัญญารัตน์ ศรุติพันธ์, คุณธัญวรรณ กล้าปราบศึก, คุณวิฑูรย์ ท่าสวน, คุณช่อแก้ว ทับทิมแดง, คุณสิรภูมิ นาคทับ, คุณเฉลิมชาติ วาดวงปราง, คุณวีนัส วงศ์ชัยประเสริฐ, คุณบุปผา ผดุงกิจเจริญ, บริษัท รอยัล เทเบิ้ลแวร์ จำกัด, คุณสมพร รัศมีจาตุรงค์, คุณสมเกียรติ อุดมวงศ์ทรัพย์, คุณภัทราพร ไชยแสงสุขกุล, คุณจิรโรจน์  จิรรัตน์นันท์, คุณอนิรุทธิ์ ชัยวรพร, คุณสรินยา นวนสิน, คุณถอมชัย ดาษทรัพย์, คุณศุภสิทธิ์ พิศวง, ร้านต่าย-ตอง, คุณสุภคณา ลิ่มระนางถูร, คุณกชกร เครือกลางรงค์, คุณดำรงเกียรติ ชิตเพชร, คุณชนิกานต์ ราชวานิช, คุณสุกัญญา พิสิฏฐิ์พัฒนะ, คุณธัญวณรัตน์ บัวตะคุ, คุณองอาจ มหิทธิกร, คุณอนวัช กังแฮ, คุณชัชวาล พรพิไลพรรณ, คุณปนิธาน ช่อผูก, Leena J.,VARAPORN KRUAKANCHANA,SUMATE VUTTIPANICHTAWEE, SAITHIP SAENGKUL, SUMATE VUTTIPANICHTAWEE, คุณเด่น คืนตัก, คุณยุทธพล พลราชม,
คุณอัจฉราพรรณ แสงบัวเผื่อน, คุณเนตรชนก กัญจนกาญจน์, คุณโอเล่, คุณชาญณรงค์ พลับจุ้ย, มูลนิธิโลกสีเขียว, คุณสุรีรัตน์ อินทพันธ์, พลตรีชิน ชั้นเจริญ, คุณชัยนนท์ สุกาญจนาภรณ์, คุณนันทยา เนื่องนิยม, คุณธัชพรรณ ไต่เป็นสุข, คุณธนเพชร จิตตวีระ, คุณสมสุนีย์ ชื่นกิติญานนท์, คุณพิยดา คงเทศน์, คุณกัลยรัตน์ แซ่จิว, คุณรุ่งยศ ศาสนอนันท์, บริษัท บาธรูม ดีไซน์ จำกัด, คุณมาโนช วังสตัม, ร้านเพชรเคมีเกษตร ชัยรัตน์ ซางเลง, คุณปัญญา สุวรรณกลาง, คุณพัชร์อริญ พัชรวีรนันท์, คุณทวีเกียรติ ฉัตรเฉลิมวิทย์, คุณชนิกานต์ เทียนจิ้ว, คุณรัตนพร เจริญชาติ, คุณกนกอรชุมจันทร์, คุณอิศราพรรณ์ ดาคำ, คุณฉัตรชัย งาช้าง, คุณจรูญรัตน์ สุวรรณี, คุณวุฒ แซ่หลี, คุณพรทิพย์ จันทร์คง, คุณศศินา วิเชียร, คุณสุภัค เรืองพัฒนาวิวัฒน์, คุณดั่งดล นาราศิริฤกษ์, PATTHANEE SUPACHARUWONG, KORNSINEE DANGROON, KOJOHNVIT JIRAPAKKUL, SUWALUX NONGNUAL, PAKAMON KIJSIRAPAT, คุณปิยจิต โคตรคำสูนย์, คุณนิลุบล รัตนพูล, คุณสุทธกานต์ นาคะเสถียร, คุณยุทธพงษ์ เจตมโนรมย์, คุณช่อแก้ว ทับทิมแดง, SUTHAPORN NAMSUVIMONKUL, NARARAT  RITTHIRONG, คุณสุวรรณา ฟองสมุทร, คุณถิติรา มาณะวิท, คุณอิศวีร์ ภมรานนท์, คุณศิริพร ตั้งใจงาม, คุณกัมปนาท ธาราภูมิ, คุณภรภัทร ช่วงสกุลศรี, บริษัท เชียร์ กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด, คุณรัตติยา สากลวารี, บริษัท ท้องทรายเบย์คอทเทจส์ แอนด์ โฮเต็ล จำกัด, คุณมาลินี พันธิ์นิธิ, คุณจรูญ เทศผ่อง, พ.ต.ท.มนตรี มนูนาทวิมลกฤตย์, คุณภูริภัทร สมอารยพงศ์, คุณพรพรรณ เชียงขวาง, คุณสุรพัฒน์ ธรรมศาสตร์, คุณเทียรชัย สถิตธรรมนิตย์, คุณศวรชัย สวนเขื่อน, คุณอัฐพนธ์ ฉันชัยรุ่งเจริญ, คุณทรงวุฒิ แก้วกันใจ, คุณพงษ์ชัย สุริยานากุล, คุณสมชาย ดอนสมพงษ์, คุณธีรพัชร์ ทรัพย์งามแสง, คุณสมบูรณ์ ศุภนิมิตรกุลกิจ, คุณศวรชัย สวนเขื่อน
มูลนิธิสืบนาคะเสถียร ขอขอบคุณทุกท่านที่ร่วมรักษาป่าใหญ่ไปกับเรา
และขอเชิญร่วมรักษาบ้านให้น้องมหิง ควายป่าฝูงสุดท้ายของประเทศไทยที่ห้วยขาแข้ง ดูรายละเอียดได้ที่นี่
ป่าใหญ่ตามยุทธศาสตร์ที่ 6 พัฒนาระบบรายได้ เพื่อเป็นการสนับสนุนองค์กรอนุรักษ์อย่างยั่งยืน มูลนิธิสืบนาคะเสถียร ได้รับการสนับสนุนเงินทุนสำหรับทำงานอนุรักษ์ผืนป่าใหญ่ ผ่านกิจกรรมและผู้สนับสนุนรายย่อย ตลอดเดือนพฤษภาคม – มิถุนายน 2560 ตามรายนามดังต่อไปนี้
 

ร่วมรักษาบ้านให้น้องมหิง

อีเมล พิมพ์ PDF

ห้องมหิงน้องมหิง หรือมหิงสา ควายป่าบุคลิกขี้เล่น แววตาทะเล้นซุกซน ตัวอวบอ้วน น่ารักน่ากอด จะมาบอกเล่าเรื่องราวของเหล่าเพื่อนๆ ‘ควายป่าฝูงสุดท้าย’ ให้ทุกคนได้รู้จัก

 

สรุปงานช่วยเหลือผู้พิทักษ์ป่า ม.ค. – มิ.ย. 60

อีเมล พิมพ์ PDF
ตามยุทธศาสตร์ที่ 5 เพื่อผู้พิทักษ์ป่า มูลนิธิสืบนาคะเสถียรได้ดำเนินการช่วยเหลือเจ้าหน้าที่ผู้พิทักษ์ป่าที่ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตจากการปฏิบัติหน้าที่ รวมถึงการช่วยเหลือครอบครัวเจ้าหน้าที่ผู้พิทักษ์ป่าที่เสียชีวิตจากการปฏิบัติหน้าที่ตั้งแต่เดือนมกราคม ถึง เดือนเมษายน 2559 สรุปได้ดังนี้
เดือนมกราคม มอบทุนการศึกษาแก่บุตรเจ้าหน้าที่ผู้พิทักษ์ป่าที่เสียชีวิตจากการปฏิบัติหน้าที่ จำนวน 7 ทุน ทุนการศึกษาละ 1,000 บาท (รวมทั้งสิ้น 7,000 บาท)
เดือนกุมภาพันธ์ มอบทุนการศึกษาแก่บุตรเจ้าหน้าที่ผู้พิทักษ์ป่าที่เสียชีวิตจากการปฏิบัติหน้าที่ จำนวน 7 ทุน ทุนการศึกษาละ 1,000 บาท (รวมทั้งสิ้น 7,000 บาท) และดำเนินการช่วยเหลือ
- นายอุดร ดนุพงษ์ลิขิต พนักงานราชการ ตำแหน่ง พนักงานพิทักษ์ป่า เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าอุ้มผาง บาดเจ็บจากกิ่งไม้ดีดลิ่มเข้าลูกตาจนเลือดออกระหว่างลาดตระเวนร่วมเป็นจำนวนเงิน 2,000 บาท
- ช่วยเหลือนายสุระพงษ์ พุ่มชอุ่มดี พนักงานราชการ ตำแหน่ง พนักงานพิทักษ์ป่าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยทับทัน – ห้วยสำราญ ได้รับบาดเจ็บจากการถูกขวานฟันที่บริเวนกกหูขวาขณะเข้าจับกุมผู้กระทำผิดกฎหมาย เป็นจำนวนเงิน 10,000 บาท
เดือนมีนาคม มอบทุนการศึกษาแก่บุตรเจ้าหน้าที่ผู้พิทักษ์ป่าที่เสียชีวิตจากการปฏิบัติหน้าที่ จำนวน 7 ทุน ทุนการศึกษาละ 1,000 บาท (รวมทั้งสิ้น 7,000 บาท) และดำเนินการช่วยเหลือ
- นายวิชัยแก้ว บุคคลภายนอกปฏิบัติงานในส่วนราชการ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าดงใหญ่ ถูกช้างป่าทำร้ายเสียชีวิตขณะเฝ้าระวังติดตามสัตว์ป่าที่ปล่อยคืนสู่ธรรมชาติเป็นจำนวนเงิน 10,000 บาท
เดือนเมษายน มอบทุนการศึกษาแก่บุตรเจ้าหน้าที่ผู้พิทักษ์ป่าที่เสียชีวิตจากการปฏิบัติหน้าที่ จำนวน 7 ทุน ทุนการศึกษาละ 1,000 บาท (รวมทั้งสิ้น 7,000 บาท) และดำเนินการช่วยเหลือ
- ครอบครัวนายสมศักดิ์ ปุณสังข์ บุคคลภายนอกปฏิบัติงานอนุรักษ์และป้องกันรักษาป่า เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูสีฐาน ประสบอุบัติเหตุเสียชีวิตขณะขับขี่รถจักรยานยนต์กลับที่พัก
เดือนพฤษภาคม มอบทุนการศึกษาแก่บุตรเจ้าหน้าที่ผู้พิทักษ์ป่าที่เสียชีวิตจากการปฏิบัติหน้าที่ จำนวน 7 ทุน ทุนการศึกษาละ 1,000 บาท (รวมทั้งสิ้น 7,000 บาท)
มิถุนายน มอบทุนการศึกษาแก่บุตรเจ้าหน้าที่ผู้พิทักษ์ป่าที่เสียชีวิตจากการปฏิบัติหน้าที่ จำนวน 7 ทุน ทุนการศึกษาละ 1,000 บาท (รวมทั้งสิ้น 7,000 บาท)
สรุปการช่วยเหลือ ผู้พิทักษ์ป่า ม.ค. – มิ.ย.2560
ทุนการศึกษาบุตรของเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่า จำนวน 7 คน จำนวนเงิน 42,000 บาท
เจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าที่ได้รับบาดเจ็บ 2 คน จำนวนเงิน 12,000 บาท
เจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าที่เสียชีวิต 2 คน จำนวนเงิน 15,000 บาท
นอกจากนี้ มูลนิธิสืบนาคะเสถียรได้ดำเนินกิจกรรมรับมอบเสบียงสำหรับการลาดตระเวนจาก เมืองไทยภัทร หอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ โดยมูลนิธิสืบนาคะเสถียร ได้ดำเนินส่งมอบให้แก่หน่วยพิทักษ์ป่าในแต่ละพื้นที่เรียบร้อยแล้วในบางส่วนและบางส่วนอยู่ระหว่างการดำเนินการ
มูลนิธิสืบนาคะเสถียร ขอขอบคุณผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งหมดที่ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการรักษาป่าใหญ่ให้กับคนไทยทั้งชาติ
พิทักษ์ป่าตามยุทธศาสตร์ที่ 5 เพื่อผู้พิทักษ์ป่า มูลนิธิสืบนาคะเสถียรได้ดำเนินการช่วยเหลือเจ้าหน้าที่ผู้พิทักษ์ป่าที่ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตจากการปฏิบัติหน้าที่ รวมถึงการช่วยเหลือครอบครัวเจ้าหน้าที่ผู้พิทักษ์ป่าที่เสียชีวิตจากการปฏิบัติหน้าที่ตั้งแต่เดือนมกราคม ถึง เดือนมิถุนายน 2560 สรุปได้ดังนี้
 

สรุปงานระดมทุนมูลนิธิสืบนาคะเสถียร ม.ค.-เม.ย. 2560

อีเมล พิมพ์ PDF
ตามยุทธศาสตร์ที่ 6 พัฒนาระบบรายได้ เพื่อเป็นการสนับสนุนองค์กรอนุรักษ์อย่างยั่งยืน มูลนิธิสืบนาคะเสถียร ได้รับการสนับสนุนเงินทุนสำหรับทำงานอนุรักษ์ผืนป่าใหญ่ ผ่านกิจกรรมและผู้สนับสนุนรายย่อย ตลอดเดือนมกราคม – เมษายน 2560 ตามรายนามดังต่อไปนี้
มูลนิธิสืบนาคะเสถียรมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่จะกล่าวขอบคุณผู้เข้าร่วมกิจกรรม งาน Seub Run for Home of Wildlife วิ่งเพื่อบ้านของสัตว์ป่า ที่จัดขึ้นเมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2560 ที่ผ่านมา จากการสนับสนุนของนักวิ่งเพื่อบ้านของสัตว์ป่าทุกท่านจึงทำให้งานนี้ได้ประสบความสำเร็จไปด้วยดี มีผู้ให้ความสนใจเข้าร่วมกิจกรรมเต็มตามจำนวนที่ระบุไว้ 2,000 คน นอกจากเข้าร่วมงานแล้ว มูลนิธิสืบนาคะเสถียร ขอขอบคุณ ผู้มีส่วนร่วมในกิจกรรรมครั้งนี้ กลุ่มอาสาสมัครจากหลากหลายกลุ่มกิจกรรมที่เข้ามาช่วยดำเนินกิจกรรมในส่วนต่างๆ ของการจัดงาน ร้านค้าต่างๆ ที่เข้าใจในเจตนาของกิจกรรม และพยายามลดใช้พลาสติกภายในงานให้ได้มากที่สุด ที่สำคัญขอขอบคุณ พันธมิตรร่วมจัด สถานีโทรทัศน์ PPTV HD ช่อง 36 และผู้สนับสนุนตามรายนามต่อไปนี้ บริษัทสิ่งทอซาติน จํากัด ธนาคารไทยพาณิชย์ จํากัด (มหาชน) บริษัท ท้องทรายเบย์คอทเทจส์ แอนด์ โฮเต็ล จํากัด บริษัท ไทยฮา จํากัด (มหาชน) บริษัท คาราบาวกรุ๊ป จํากัด(มหาชน) บริษัท บรรจุภัณฑ์เพื่อสิ่งแวดล้อม จํากัด (มหาชน) โรงพยาบาลสมิติเวช สุขุมวิท Wild Encounter Thailand บริษัท ดี.ไอ.เอ็น. สปอร์ต จํากัด สถาวรรันนิ่งคลับ และ บริษัท แลคตาซอย จํากัด
วันที่ 20 เม.ย 60 นายเทวินทร์ วงศ์วานิช ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ส่งมอบรถยนต์ขับเคลื่อนสี่ล้อ เพื่อใช้ในการอนุรักษ์ป่าและสัตว์ป่าแก่มูลนิธิสืบนาคะเสถียร โดยมีนายศศิน เฉลิมลาภ ประธานมูลนิธิสืบนาคะเสถียร เป็นผู้รับมอบ มูลนิธิสืบนาคะเสถียรขอขอบคุณ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) และบริษัทในกลุ่ม ที่มีส่วนร่วมในการสนับสนุนกิจกรรมเพื่อรักษาป่าใหญ่ร่วมกัน
โรงเเรม เมอร์ริเดียนเชียงราย มอบรายได้จากกิจกรรมวาดรูปใต้ต้นสุขเกษม และรายได้ 20% จากโปรโมชั่นดินเนอร์ใต้แสงเทียนที่ห้องอาหารฟาโวล่าในวันรักษ์โลก Earth Hour แก่มูลนิธิสืบนาคะเสถียร
"Foresto Hornbill" โครงการพิเศษของ Foresto Cafe' ร่วมสมทบทุนเข้ามูลนิธิสืบนาคะเสถียร
(เพื่อดูแลรักษาป่าและสัตว์ป่า)
รายชื่อผู้บริจาคเดือนมกราคม 2560
คุณธัญญวันต์  วิภาตะวณิช, พลตรีชิน ชั้นเจริญ, บริษัท ดีเอ็น บรอดคารท์ จำกัด, นางสาวสุวจี  สุโภภาค, บริษัท มณีกร อพาร์ทเมนต์ จำกัด, บริษัท ธนพรการ์เม้นท์ จำกัด, คุณปัทมา ครองพล, บริษัท วีก้า ออโตเมชั่น (2000) จำกัด, คุณขนิษฐา  พรหมสุข, คุณไพบูลย์ ประภาศิริกุล, คุณพิมลรัตน์ ทิศาภาคย์, โครงการพัฒนาระบบงานลาดตระเวน, คุณณัฐกานต์ เสาสุวรรณ, คุณปณิธี เปลี่ยนชีวิน, คุณภรกัญ ประกฤติพงศ์, คุณมนตรี วีระอมรกุล, คุณัญญารัตน์ สุดดีพงษ์, คุณเฉลิมชาติ วาดวงปราง, คุณจุฑา พิชิตลำเค็ญ, คุณอุมาภรณ์ สมศิริวัฒนา, คุณปภาวี พงศ์ธนาวรานนท์, คุณณัฐยาน์ ศิริอุดมรัตน์, SARASAREE SUPRAPHA, NUNTAWAT PHATIVUT, PRAMUN JONGSAWAT, NAPUEPON SAIYOOD, SUPHOT  IN-OCHANON,  WITOON TANGWISUTIJIT, MANEERAT SANJARNSUTTHIKUL, SUKSAN SUPAWONG, PORNTHEP JIRAPRAWATTAKUL, SUPHOT IN-OCHANON, JESADA SIRIVORAWONG, JINDA  RATTANANORASET, SAWAI KHAMPITUKGULA, PETCHARAT SARTSTRANURUK, CHAKRIT WICHIAN, SARANRACH JATUPORNPITAK, MARISA SANGUANKWAMDEE, KANSIRI CHATMONGKOLCHAI, CHATCHAYA TIPPAGOMUT, NUNTANA TANGWINIT, SUTHEP PONGPIANCHOP, NATKRITA KONGSRI, WILAWAN CHANVEERACHAI, NAT MEDHISUWAKUL, SURANEE THONGPLENGRASMEE, BOONANAN  BENJABUTR, NIRAMOL RUENGWUTCHANAPHUET, NEERACHA  WONGMASA, UDOMWUT NIYAMAKOM, JATURDNG NARAPONG, LEETITA AKSORNJIRARAT, THITIRAT CHANPHOON, RUNGTIWA WONGNGAMNIT, CHASICH  SOMBOONSOOK, BUANOI SANTIPATKUL, JIRASAK SAKDAMNUSON, PATCHARIN KAMONDAJDACHA, คุณชัชวาลย์ วงศ์ฉลาด, คุณธัญญารัตน์ หญ้างาม, คุณศิรินธร ธิบัวพันธ์, คุณยุพิน จันทรปรีชายุทธ, คุณธนพล วงษ์สวัสดิ์, คุณศราวุฒิ คำเภา, คุณปลายฝน ใจวุฒิ, คุณยุรฉัตร หอมสุวรรณ, คุณพงศ์สุภาว์ สุขสมบูรณ์, คุณธิมาพร นิยมพลลอย, คุณปริญญา พิณสีทอง, คุณอัจฉริย์ บุญยะวันตัง, คุณณภัทร ตั้งพูลพันธุ์, คุณสายทิพย์ มนทการติวงศ์, คุณอิศวีร์ ภมรานนท์, คุณเดชา สุมีรัง, บริษัท บางจากปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน), บริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน), คุณขนงนาฎ ยิ้มศิริ, คุณปานนวัต จานทอง, คุณปิยมงคล โชติถเสถียร, คุณจุฬาลักษณ์ เดชาทินกร, คุณอนุตตรา ทวีโรจน์กุลศรี, คุณอุทัยวรรณ ทองเย็น, สมาชิกบางจากแก็สโซฮอล์คลับและสมาชิกบางจากดีเซลคลับ และบริษัท บางจากปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)
รายชื่อผู้บริจาคเดือนกุมภาพันธ์ 2560
คุณวราภรณ์ แผ่นชมภู, คุณเอกโอฬาร โชติอนุสรณ์, เงินบริจาค (กล่องบริจาคที่ รพ.สมิติเวช), คุณศราวรรณ ดวงดาว, คุณธนาวดี ตันติกาญจน์, คุณปัทมา ครองพล, บริษัท ธนพรการ์เม้นท์ จำกัด, คุณนุสรา จิราพงษ์, คุณเทียรชัย สถิตธรรมนิตย์,คุณชมภูนุท ฮุนตระกูล, คุณสีดา ชุมสาย ณ อยุธยา, คุณสุนีย์ เจนทวีพรกุล, คุณฤทัยชนก กาศเกษม, คุณอนงค์ ฮุนตระกูล, บริษัท ดีเอ็น บอริดคาสท์ จำกัด, โครงการปั่นปลูกป่ารักษาน้ำถวายในหลวงร.9, บริษัท เดอะมอลล์ กรุ๊ป จำกัด, คุณทัศพร ตั้งจิตรเจริญ, คุณจันทร์ทิพ ฤทธิ์เต็ม, คุณลักขณา พันธุ์นิธิ, คุณกีรติกร ทองรับใบ, คุณอนุตตรา ทวีโรจน์กุลศรี, คุณณัฐวุฒิ โล่ห์จินดารัตน์, คุณภานินี นิมากร, คุณประภาพร วงศ์เครือเมฆ, KACHONPONG SAKUNTANIYOM, PICHIT  PLONGISUAN, WORAPKAN BUPASIRI, EK-URUPONG HONGSAM, SAICHON METAAPPHANON, CHOTIPAT JANSEM, NAOWARAT PHASUT, RUNGRAT SIRIWARODOM, NANTAWAT NIDTAYAKAMOLPHAN, PAVEETIDA PETCHSONG, NATTAVEE VIBOOL SAWASWATANA, CHATCHAI RAKTHIN, MATEE  VORAPANPANICH, KITTIPONG BRAHMASAKHA, KANYARAT PIENPANASSAK, NARONGKORN  KHONGMONGKOL, NOPPAMAS TAMKAONGARM, NATPATSORN PRASOPCHOKKUL, PARADA THAMRONGVEERACHART, LADDA KHUMWONG, UNCHANA PONGTAMMARAK, PUNYADA CHAIRUKSA, TATSANAI  ARUNSOPHA, THUNYATEE TUNTIWITITPAKORN, SUREE SADEANGPOJ, KANOGCHOTE  PHULWAT, JINDARAT CHAOPRATHOMKUL, คุณอนงค์ทิพย์ ดุลยไชย, คุณจิราพร จยาวรรณ, คุณชนัญญา เจษฎาอภิชน, คุณพัณณ์ชิตา เวชกามา, คุณทัดสุดา อากาศวิภาต, คุณวิษณุ เด่นเหมือนวงศ์, คุณปนิธาน ช่อผูก, คุณอมราวรรณ ทิวถนอม, RAVIWAN SIRIKASEMSAP, BOONCHUAY PRASITSUMRIT, SUPAKIT YAPROM, ACHJANA  SAVANGVIT, PIYANUCH HONGNGAM, BANOORN MEEYEN, ARICHAYA SIASAWAS, SOMCHAI ARAYADECHKAJON, ADISORN BUNTERNGPIBOON, MALINEE SAE-JANG, SUMOL WALL, WARITTHA CHAWALITIPAKORN, TANITNAN WONGCHAROEN, KRISANA LORVIDHAYA, PRAJOB LAPJUAJAN, WARANGKANA SRICHAIVAN, PATCHAREE SOPONPIT, POLLAPAT PRLNGWANICHSIRI, TIPWADEE  VIMUTISUNTHORN, JIDANUN AMORNKUL, PRAMOT  WIROJWONGCHAI, SARUNRAT CHAYATAVAJ, NITINAN TUNGRATTANAPASEST, DALADCHLA KANCHANAPA, CHAROENCHAI TANGCHATKEAW, JARAN  BUNNAG WRIGHT, TOSAPOL KITJARNUKIT, คุณนวภูมิ โลหเจริญวนิช, คุณอิศวีร์ ภมรานนท์, บริษัท ไอ.ซี.ซี.อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) และบริษัท เชียร์ กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด
รายชื่อผู้บริจาคเดือนมีนาคม 2560
คุณสุภาพรรณ์ อัศวาณิชย์, คุณดาริน สมสุวรรณ, คุณปัทมา ครองพล, บริษัท ธนพรการ์เม้นต์ จำกัด, คุณอภิรดี เอี่ยมอำรุง,คุณชนิตา ไชยเสนา, บริษัท ทีมไทย จิ๊ก จำกัด, คุณศิวาพร ศิริลัทธยากร, คุณอานนท์ ยินดีสุข, คุณเทียรชัย สถิตธรรมนิตย์,คุณศิลป์ ภาคสุวรรณ, คุณสุกัลยา เจนหิรัญ, คุณกิตติศักดิ์ คุ้มถนอม, คุณสุนันท์ เอกวรวงศ์, คุณองอาจ ตรีจรูญ, คุณพิชญา จิรังบุญกุล, คุณศิริพร ปลื้มสัมพันธ์, คุณธนันธุ์ บูรณวังค์, คุณชานนท์ หาพุทธา, คุณนุชรี เลิศดำริห์การ, คุณศราวรรณ ดวงดาว, คุณจันทรตรี ดารกานนท์, คุณนัญชยา ศรีมา, คุณศิริกุล ชั่นสมานศรี, คุณชุติกา ศรีสุทธิยากร, KANJPRACH  PJAMSIRIKAMOL, TEWAN TANCHAI, VEERACHAI SRITAVEESINSUB, SITA SUKSUSEING, LINCHONG TAIRATTANARASMEE, PRUST PANNACHET, JAROENJAI SIKHAO, CHAROEN MASPAMORN, CHALEPMSAK PREMPRASERTSUK, SUPPAKARN RODYDY, SURIN SANPAWAT, AREEYA SAKULRAL, VEREE CHANCHALOTORN, SAMAI SRISUAY, CHAYANUCH DENNINNART, CHANAT HONGTHAI, SAKSAKE PACHARADIT, CHATCHAI CHONGLUEKOAM, TASSAPORN AMPAWA, PIPAT  WATTANACHAIPHONG, SIWAPORN PRAKOBPHON, ANUSORN LORJAI, WANTANEE SITNARAIN, NITHITWAT THANANIRUNKUL, THANAPHORN CHANWORACHET, ANUSORN LORJAI, RUNGRAVEE, EK-URUCHAITHEP, SUPANIT SANSUKTAWEESUB, SUNANTA GAJESANANDANA, SOMBOON SUEYSOD, คุณพวงทอง ป้องภัย, คุณธีรพล เชียรวงศ์รัตน์, คุณวงเดือน ธนานาถ, คุณณัฎฐ์พัชร์ พรหมบุตร, คุณมาโนช ทิฐิธรรมเจริญ, คุณพิชิต ทรัพย์อบรม, คุณปัญญดา นีละคุปต์, คุณนิรันดร์ ภาคภากร, คุณมนตรี พาหุวัฒนกร, คุณพรเทพ อุบลพุลผล, คุณโศรยา เดโชเกียรติถวัลย์, คุณสาวิตรี ทรงไตร, คุณปรีดี ตันติประภาส, คุณสมรรถชัย เพ็ญโรจน์, VERATANA PHUNGPHOL, AREEYA RUANGRITH, ATITA  ARCHARARIT, SIRIRAT CHANTANASANON, PEERAPONG JIAMJIRACHART, WALAYA MALAISRI, JANTHANA GUSONRUNGRAT, PIMTIP IMNOY, NARUCHA KLINUDOM, PHYAK UTHAIRUNGSI, NATCHMONT NIRATSAICHAROEN, NOPPADOL TONGYIB, CHUTIMA PHATARADIREK, VIRUT KRONGSAKSIRI, CHARUMON KULCHARERNSINCHOL, VIRUT KRONGSAKSIRI, PIRMPUNT NA PHATTHALOONG, KRIANGKRAI MANEEWONGWIJIT, THIPTHANVA KEMASIRI, UMARAK JIRAGAISIRI, RATTANAMON CHON, KWANKAMOL THONGKAM, DAMRONG LIKTSUKJAITHAM, SUKDA CHEINGPONGPAN, RUNGRIT TEERABOONCHAIKUL, POONNAPOJ DHEPBHITAK, TIDARAT SIVARA, ARISARA MUANGKUM, BUSSADA  PARINAYAWANICH, PANUMART RUNGSEESAWANGPORN, THANAPAT CHIRAPUNTU, MANEERAT  JUNPOL-NGAM, VACHLEE PHUAGKLAY, NAPAPORN LAOTAWEESUB, KANLAYA DETNEERANAT, CHINDA  SRIPRAYOON, BOONSABONG  WONGLORSAICHON, YUPAYAO LEKKLA, CHAWANDEJ THANASUWANDITEE, BANSAK KERDCHAIRIT, PHANSAK SUWANNAPHET, TEERAPONG BANCHACHARNCHAI, YADMANU SUWANOLAN, ARISSARA TIRANANDA, THANAYUTH  APICHOTIKORN, NATTAWAN ORANWONGSAKAN, NUWEE ARCHEWA, NAPATHRA PAN-ON, RUDEE AROONSAENGROJ, PUENG SONGSANGPRONGMANEE, KWANNAPA SUKKRIT, PHATNAREE BOONSIRILERD,คุณอิศวีร์ ภมรานนท์, ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) และบริษัท ปตท.จำกัด (มหชน)
ผู้บริจาคเดือนเมษายน 2560
คุณพรทิพย์ ศรีพิทักษ์สกุล, คุณวิภา ตั้งสิน, สุทธิวัตรคลีนิค, คุณจิราภรณ์ (สิงขรัตน์) ศีลพิพัฒน์, คุณปัทมา ครองพล, คุณกิตติชัย แท่นอ่อน, คุณจุฑา เกษมศรี ณ อยุธยา, คุณมนทัต เหมพัฒน์, คุณชนิตา ไชยเสนา, บริษัท ธนพรการ์เม้นท์ จำกัด,คุณอ้อ, คุณวราภรณ์ โพธิ์สมบูรณ์, คุณนรารัตน์ อ่อนศรี, คุณธรรมรักษ์ วรัญญูวงศ์, คุณโม จิรชัยสกุล, คุณสุดารัตน์  มาศวรรณา, KPITSADA NGOENPRAKAIRAT, KPITSADA NGOENPRAKAIRAT, SURADEJ BOONSUPARAT, JAWALIT JAIJODOK, NUTTHA KEERATIPAIBOON, PINCHADA CHINDARATTANAVORAKUL, WASINEE  SALINGKARINKUL, KANYAMAS MALEETAVONKUL, RACHANEE CHIANGSIRISUPAWONG, NANTHIYA KAEWPUT, MONRAYAD NA CHIANGMAI, KPERKKRAI KHWANKAEW, PATCHAYA PIPATWONG, SUWAPAKTR KALAYANASANT, SUPRANEE KONGPERMTHAM, คุณฐิตยา พึ่งทรัพย์, คุณเบญจพร กระจ่างพจน์, คุณพรพรรณ โภไคยอุดม, คุณรจนา ตั้งจิตปรารถนา, คุณกฤช เกาะแก้ว, คุณภูเบศ ธรรมศิริ, คุณวรรณี ซัดเดย์, คุณชลธี  ตันชราภรณ์, คุณสาทร เชิญรุ่งโรจน์, คุณแสงเดือน สอนสวัสดิ์, คุณรังสิมา วิเศษสุทธิชัย, คุณณัฐวรรณ หิรัญชัยวานิชกุล,คุณนภดล ปัญญาวุติไกร, คุณปรารถนา ใจชาญสุขกิจ, คุณสันติ เติมบุญผาติ, คุณปรีติ สถิตรัชตสถาพร, คุณพรเมรี จิระเดชประไพ, คุณบุญฤทธิ์ มหามนตรี, คุณโศรดา เหมกรณ์, คุณอุกฤษณ์ ประสพโชคชัย, คุณธฤต ปุริโสตะโย, คุณณรงค์  จารุพิพัฒนานนท์, คุณกฤตยา มากคง, คุณศุภกานต์ บำรุงสุนทร, คุณชนาพร ป้องที, คุณสุรเจตต์ บัวเพ็ชร, คุณกนกพร โพธิ์พัฒน์, เงินบริจาค (กล่องบริจาค รพ.สมิติเวช), เงินบริจาค (กล่องบริจาคงาน CAT T-SHIRT), เงินบริจาค (กล่องบริจาคงาน HomePro) ,เงินบริจาค (กล่องบริจาคสนามบินเกาะสมุย), เงินบริจาค (กล่องบริจาคร้านเบลเบเกอรี่), เงินบริจาค (กล่องบริจาคร้านกาแฟ) และคุณอิศวีร์  ภมรานนท์
ร่วมรักษาป่าใหญ่ตามยุทธศาสตร์ที่ 6 พัฒนาระบบรายได้ เพื่อเป็นการสนับสนุนองค์กรอนุรักษ์อย่างยั่งยืน มูลนิธิสืบนาคะเสถียร ได้รับการสนับสนุนเงินทุนสำหรับทำงานอนุรักษ์ผืนป่าใหญ่ ผ่านกิจกรรมและผู้สนับสนุนรายย่อย ตลอดเดือนมกราคม – เมษายน 2560 ตามรายนามดังต่อไปนี้
 

รายนามผู้ร่วมรักษาป่าใหญ่ผ่าน Bangchak - Cards

อีเมล พิมพ์ PDF
หนึ่งในช่องทางร่วมรักษาป่าใหญ่กับมูลนิธิสืบนาคะเสถียร โดยการสะสมแต้มผ่าน บัตร Bangchak-Cards (Diesel club, Gasohol club)
กิจกรรมรักษาป่าใหญ่ไปกับมูลนิธิสืบนาคะเสถียร ผ่านช่องทางสะสมคะแนนจากบัตรสมาชิกบางจาก โดย มูลนิธิสืบนาคะเสถียร ร่วมกับ บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) เปิดให้ผู้ที่มีใจรักษ์ธรรมชาติร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการรักษาป่าใหญ่ ผ่านการใช้บัตรสะสมสมแต้ม Bangchak-Cards (Diesel club, Gasohol club) โดยมอบคะแนนสะสมนั้นเป็นเงินบริจาคให้องค์กรการกุศลแทนการแลกรับของรางวัล ซึ่งสำหรับในปี พ.ศ. 2559 ที่ผ่านมา ได้มีการตัดคะแนนไปเมื่อเดือนพฤศจิกายน 2559 มีผู้ร่วมบริจาคคะแนนสะสมเพื่อรักษาป่าใหญ่กับมูลนิธิสืบนาคะเสถียร ทั้งสิ้น 169 ท่าน ดังรายนามต่อไปนี้
คุณสุภาภรณ์ รัญตะเสวี, คุณพัชรินทร์ อ่อนทรวง, คุณวุฒิเวช กษีรสกุล, คุณอารีรัตน์ เหรียญมงคล, คุณแอนนา วโรภาสพิมาน, คุณศรุติ เศรษฐะทัตต์, คุณบรรจง สมานทอง, คุณภัคญดา ดิษฐพงศา, คุณสุวิช จิระเมธากุล, คุณตวงพร เพิ่มไทย, คุณธรศร เมธาวีภัทร, คุณนพพงษ์ สิมากร, คุณสราวุธ คุ้มตน, คุณเอกลักษณ์ พืชนะ, คุณจีรศักดิ์ อินทสระ, คุณนฏกร นนทิกาล, คุณลลิตา ปิยะโรจนุกูล, คุณรินดา บุญจันทร์, คุณนที อัมรนันท์, คุณธวัลรัชต์ ศิริสวัสดิ์, คุณวราพร ภู่ประสม, คุณนพคูณ วลีเกียรติกุล, คุณอาคม ศรียาภัย, คุณศเรวัต ศิริวรรณ, คุณกุลธิดา พัตตกูล, คุณจุมพล สงสังข์, คุณกติมา ศิริภักดี, คุณอดิศักดิ์ จันทร์ไพร, คุณอิสรพงษ์ เสนาะศัพย์, คุณสิริภัทร มีฤทธิ์, คุณพิสิทธิ์ ปุ้งโพธิ์, คุณพิชามญชุ์ นภาเพ็ญวรรณากูร, คุณเพ็ญขวัญ ทองสนธิ, คุณปรีชา รอดอ่อน, คุณธงทอง รักตประจิต, คุณคณิศร สาธาระกุล, คุณวิรัลพัชร เกียรติธนาจิรา, คุณยรรยง อมรพิทักษ์กุล, คุณวทันยา มาดีตระกูล, คุณภาทูร เขียวสด,
คุณนันทิชา ทิพย์เที่ยงแท้, คุณเมทินี มุ่งการ, คุณสิริมาดา ไพนิกุล, คุณสุพรรณิกา เพชรภักดี, คุณจิณณวัตร ลาลุน, คุณทิพวรรณ แซ่ลี้, คุณน้ำผึ้ง แปลงเรือน, คุณฐิติมา พันธ์ชัย, คุณอริยาภรณ์ เผือนธนาภูมิใจ, คุณชนิสรา เกตุทิม, คุณพีร์ หล่อวัฒนา, คุณกฤติกา ผิวเกลี้ยง, คุณสุภารัตน์ จันทะนา, คุณกรวรรณ แสงชมภู, คุณนุศรา เตโพธิ์, คุณเทิดพงษ์ ลิมปิทีป, คุณชุลีกร บรรจงการ, คุณมาฆะชัย สุนทรศรี, คุณอรทัย เชียงฉิน, คุณชาลิณี เรือนแก้ว, คุณผกายวรรณ ไทยคำ, คุณรัชดาภรณ์ โกสุม, คุณจิณท์สมา ปราทานชีวิน, คุณปรีชา เรืองวิริยะ, คุณอรุณกมล สิงห์เขียว, คุณอานนท์ ลิ้มมงคล, คุณภูวนาถ บุญรอด, คุณปริญญา อมรปิยะกฤษฐ์, คุณจริยา น้อยลด, คุณพัชรี ไชยะกิตติรัตนา, คุณภาษณ เผ่าบัณฑร, คุณวริศ มุกดาสนิท, คุณอัจจนา บัณฑิตยรักษ์, คุณเก็จชญาณัฐ หาทรัพย์, คุณธนพนธ์ ศรีสิริรัตนกุล, คุณคารม คำนุช, คุณปน เม่นขาว, คุณหทัยณัฐ รังสีธรรม, คุณอรุณี วัฒนสิทธิ์, คุณนันทวัน ธรรมวีระพงษ์
คุณวรัญญา อิ่มทรัพย์, คุณวนิดา ธรรมวงษ์, คุณสาวิตรี ปวิณวิวัฒน์, คุณกฤชธนัช ถาวรพานิช, คุณณัฐวรรธน์ ปัญญ์ธีมาสกุล, คุณธีราพร โพธิ์แก้วกุล, คุณนาวี กล่อมอินทร์, คุณลือชัย ศรีเงินยอง, คุณบุณิกา วงษ์บันดิษฐ์, คุณกมล ฉวีวรรณ, คุณวีรวิทย์ ตันติภูวนารถ, คุณธุวาปัฐน์ ทัตทองโต, คุณธัญญลักษณ์ สิงขร, คุณนิคม จันนีย์, คุณวัฒนา จัตตุพรพงษ์, คุณอนงค์ สอนลา, คุณศักดา หมุนขำ, คุณพนารัตน์ น้อยอบุล, คุณจันทร์ทิพย์ องค์ภัทร, คุณประภาภรณ์ อาคมสุนทร, คุณศิริเดช เอี่ยมสิทธิพันธุ์, คุณบุญมี หุ่นธานี, คุณอัญชลี ทำมา, คุณอัจฉรา ผลภาษี, คุณอนุวัตร ไทรทอง, คุณศิริณพัชญ์ บัวบาน, คุณสายลม สัมพันธ์เวชโสภา, คุณธนภัทร เกิดโต, คุณอภิชญา ศรีบุญ, คุณอนรรฆอร พันธุ์ไพศาล, คุณณภัทร จำวรรณ, คุณฐิติรัตน  แสงกิติสุวัฒน์, คุณณกันยา มาปุก, คุณธนบดี วารินทร์, คุณชื่นนิจ พนมวัน ณ อยุธยา, คุณสรกฤช สุขวุฒิพร, คุณทรงวุฒิ สิมะวัฒนา, คุณนวลจันทร์ รัญโชติกานต์, คุณยามาภพ อัศรภักดี, คุณภาณุพงศ์ เทพพัลลภ
คุณอธิเมศร์ อรุณโรจน์อังกูร, คุณจันทิมา คงในขาว, คุณเกษมสันต์ พานิชการ, คุณโกสินทร์ มรรคสินธรรม, คุณพรรษปกรณ์ ทวี, คุณณัฏธิยา ทาระคำ, คุณสุวันเพ็ญ มณเฑียร, คุณนายนริศ รังสรรค์ปัญญา, คุณจตุรงค์ พันธุ์ปกรณ์, คุณปภัสสวรรณ อัศวธีระธรรม, คุณปัญชลี สุทธิยงค์, คุณนายทรงกัญจน์ วิรุฬห์ธรรมกุล, คุณอำนาจ สาธานนท์, คุณฉัตรชัย เอื้อประเสริฐวงศ์, คุณจารุณี พชี, คุณสิเนหา สุทธารมณ์, คุณสุผจญ กลิ่นสุวรรณ, คุณพรรณี บุตรบำรุง, คุณรัตนาพร ลอยไสว, คุณนิลุบล อังกิตานนท์, คุณการันต์ ลีลาสิริ, คุณกนก อารีรักษ์, คุณวลีรัตน์ วิทยอำนวยคุณ, คุณอรรถชัย กลับกระโทก, คุณรชานนท์ รัตนสาขา, คุณจิราพร เนียมหอม, คุณอาณัฐพร คู่คำ, คุณศิริญญา ปัญจะ, คุณอุษณีย์ ฉริตพันธุ์, คุณอัญชลี มาริแชล, คุณณิชกานต์ ใจเย็น, คุณศันสนีย์ อินทรเกษม, คุณกาญจนา ใจดี, คุณชไมพร อร่ามเรืองสกุล, คุณชุตินันท์ วันทยะกุล, คุณดาวรุ่ง สายฟ้า, คุณวิภาพร ชำนาญการ, คุณฤทัย อุดมแก้วกาญจนา, คุณเทพวาณี หอมสนิท, คุณสมศักดิ์ กอบโกศล
คุณกิตติมา สุทัศน์ ณ อยุธยา, คุณศศมน ศุพุทธมงคล, คุณศิริจิตร ไกยกิจ, คุณสายชล เกตุแก้ว, คุณวรรธกร วิเชียรวิทยา, คุณธัญรัศม์  มาฟัก, คุณเสาวนีย์เสริมศิรกุล, คุณพลอยนภัส เตชะธรรมมณี, คุณพรรณนิภา ขจรสิริฤกษ์, คุณเกศริน พินสยัง, คุณฤตี จุลกะเศียน, คุณสุภาพร ตั้งประเสริฐ, คุณณัฏฐกานต์ ที่ปรึกษา, คุณธีรพัฒน์ ตันติพยัคฆ์, คุณกันต์กานต์ ภควณิช, คุณปรียาภรณ์ ประเสริฐโชคประชา, คุณนิรินธน์ คำสุธีร์, คุณสมบัติ นาคะเสถียร, คุณสมร อรรคแสง, คุณเชี่ยวชาญ ดุงแก้ว, คุณวงศ์ปกรณ์ ธรรมวรารักษ์, คุณภิญโญ จอมอวน, คุณฟื้น มิตรรัก, คุณเพชรลัดดา ชมรัก, คุณรุจีรา เรืองสุกใส, คุณกรันนท์ เจตน์จิราวัฒน์, คุณคมสัน ยุติธรรม, คุณวิภาวรรณ ลือชัย, คุณวิศวมาศ ปาลสาร, คุณทวี วาสนาม, คุณคมปกร วัจนะรัตน์, คุณนริศรา วงษ์ภักดี, คุณเกศรินทร์ สาริกุล, คุณฉัฐดาว เหลืองประทีบกุล, คุณสุรศักดิ์ สัตยาบรรพต, คุณสุภาภรณ์ เดชสุวรรณวณิช, คุณสุรสิทธิ์ ไชยโพธิ์, คุณแกล้ว สิเนรุราช, คุณวาที โรจนบุญญานนท์, คุณพัชรินทร์ มานัสทน, คุณทิพภัสสร อรรถวุฒิศิลป์, คุณสมยศ ชิระนุรังสี, คุณภาคิไนย จีระดิษฐ์, คุณมนัสธยา แตงโสภา, คุณเกียรติศักดิ์ ชูชัย, คุณนันทวรรณ ถูกจิตต์, คุณสุณิสา มีสุโข, คุณนภาพร  ฮึ้งวัฒนากุล, คุณปาริชาต มาลาสิน
มูลนิธิสืบนาคะเสถียร ขอใช้โอกาสนี้ขอขอบคุณผู้บริจาคทุกท่านที่ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการรักษาป่าใหญ่ให้คนไทยทั้งชาติไปกับเรา โดยรายได้ทั้งหมด มูลนิธิสืบนาคะเสถียร จะนำไปใช้ในกิจกรรมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ได้เขียนไว้ตามแผนงานยุทธศาสตร์องค์กร
สำหรับผู้สนใจ ต้องการสนับสนุนกิจกรรมการรักษาป่าใหญ่ของมูลนิธิสืบนาคะเสถียร ผ่านกิจกรรมการสะสมแต้มผ่าน บัตร Bangchak-Cards (Diesel club, Gasohol club) สามารถเข้าไปดูรายละเอียดได้ที่ ‘สนับสนุนการรักษาป่าใหญ่กับ Bangchak-cards’ หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 0-2580-4381 ติดต่อ ฝ่ายระดมทุน มูลนิธิสืบนาคะเสถียร
บางจากหนึ่งในช่องทางร่วมรักษาป่าใหญ่กับมูลนิธิสืบนาคะเสถียร โดยการสะสมแต้มผ่าน บัตร Bangchak-Cards (Diesel club, Gasohol club)
 

สรุปงานกิจกรรมกองทุนเพื่อพิทักษ์ป่า พ.ค. - ธ.ค. 59

อีเมล พิมพ์ PDF
ตามยุทธศาสตร์ที่ 5 เพื่อผู้พิทักษ์ป่า มูลนิธิสืบนาคะเสถียรได้ดำเนินการช่วยเหลือเจ้าหน้าที่ผู้พิทักษ์ป่าที่ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตจากการปฏิบัติหน้าที่ รวมถึงการช่วยเหลือครอบครัวเจ้าหน้าที่ผู้พิทักษ์ป่าที่เสียชีวิตจากการปฏิบัติหน้าที่ ประจำเดือน พฤษภาคม ถึง เดือนธันวาคม 2559 สรุปได้ดังนี้
เดือนพฤษภาคม มอบทุนการศึกษาแก่บุตรเจ้าหน้าที่ผู้พิทักษ์ป่าที่เสียชีวิตจากการปฏิบัติหน้าที่ จำนวน 13 ทุน ทุนการศึกษาละ 1,000 บาท (รวมทั้งสิ้น 13,000 บาท) และดำเนินการช่วยเหลือ
1. ครอบครัวนายราเชนทร์ เพิ่มพูน พนักงานราชการ ตำแหน่งคนงาน อุทยานแห่งชาติเขาสามร้อยยอด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  ประสบอุบัติเหตุทางรถจักรยานยนต์ ขณะปฏิบัติงานหาข่าวการกระทำความผิดตามพ.ร.บ.อุทยานแห่งชาติได้ให้การช่วยเหลือเป็นจำนวนเงิน 5,000 บาท
2. จัดซื้อถังเก็บน้ำ จำนวน 15 ใบ มอบให้ที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวร ด้านตะวันออกเป็นจำนวนเงิน 136,500 บาท
เดือนมิถุนายน มอบทุนการศึกษาแก่บุตรเจ้าหน้าที่ผู้พิทักษ์ป่าที่เสียชีวิตจากการปฏิบัติหน้าที่ จำนวน 16 ทุน ทุนการศึกษาละ 1,000 บาท (รวมทั้งสิ้น 16,000 บาท) และดำเนินการช่วยเหลือ
1. นายวินัย จินดากลาง พนักงานราชการ ตำแหน่งพนักงาพิทักษ์ป่า อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ ถูกยิงได้รับบาดเจ็บบริเวณหัวไหล่ ขณะจับกุมผู้ลักลอบล่าสัตว์ป่าบริเวณท้ายบ้านเลือดไทย จ.นครราชสีมาได้ให้การช่วยเหลือเป็นจำนวนเงิน 10,000 บาท
เดือนกรกฎาคม มอบทุนการศึกษาแก่บุตรเจ้าหน้าที่ผู้พิทักษ์ป่าที่เสียชีวิตจากการปฏิบัติหน้าที่ จำนวน 14 ทุน ทุนการศึกษาละ 1,000 บาท (รวมทั้งสิ้น 14,000 บาท) และดำเนินการช่วยเหลือ
1. ช่วยเหลือนายคงฤทธิ์  สุวรรณ์ พนักงานพิทักษ์ป่า ระดับ ส 2 เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวรด้านตะวันตก จังหวัดกาญจนบุรี เกิดอาการเกร็งและขยับร่างกายไม่ได้หลังจากการกลับจากการลาดตระเวนบริเวณป่าทินวย-คลิตี้  ได้ให้การช่วยเหลือเป็นจำนวนเงิน 20,000 บาท
2. ช่วยเหลือนายสมพงษ์  สีลามานะ ตำแหน่งบุคคลภายนอกปฏิบัติราชการ หน่วยพิทักษ์ป่าเกิงสะดาเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวรด้านตะวันตก จังหวัดกาญจนบุรีได้รับอุบัติเหตุจากทางรถจักรยานยนต์ ขณะนำเสบียงในการลาดตระเวนมาส่งที่หน่วย ได้ให้การช่วยเหลือเป็นจำนวนเงิน 1,500 บาท
3. จัดซื้ออุปกรณ์สนับสนุนงานลาดตระเวนให้กับเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่า ในผืนป่าตะวันตก เป็นจำนวนเงิน 32,343.98 บาท
เดือนสิงหาคม มอบทุนการศึกษาแก่บุตรเจ้าหน้าที่ผู้พิทักษ์ป่าที่เสียชีวิตจากการปฏิบัติหน้าที่ จำนวน 14 ทุน ทุนการศึกษาละ 1,000 บาท (รวมทั้งสิ้น 14,000 บาท) และดำเนินการช่วยเหลือ
1. การจัดงานศพนายไตรรัตน์  สุขพร้อม พนักงานพิทักษ์ป่า ฐานปฏิบัติการป้องกันและรักษาป่าที่ 4 (ปางสัก)อดีตหัวหน้าชุดครูฝึกอบรมเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าในการลาดตระเวนเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง จังหวัดอุทัยธานีได้ให้การช่วยเหลือเป็นจำนวนเงิน 20,000 บาท
เดือนกันยายน  มอบทุนการศึกษาแก่บุตรเจ้าหน้าที่ผู้พิทักษ์ป่าที่เสียชีวิตจากการปฏิบัติหน้าที่ จำนวน 7 ทุน ทุนการศึกษาละ 1,000 บาท (รวมทั้งสิ้น 7,000 บาท) และดำเนินการช่วยเหลือ
1. ช่วยเหลือครอบครัวนายรัตนะ  เบญจมาพงษ์  เจ้าพนักงานป่าไม้ชำนาญงาน ลาดตระเวนเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาสอยดาวจังหวัดจันทบุรีทำหน้าที่หัวหน้าชุดเฝ้าระวังช้างป่า เสียชีวิตเนื่องจากถูกช้างป่าวิ่งข้ามถนนเข้ามาทำร้าย ขณะปฏิบัติหน้าที่ได้ให้การช่วยเหลือเป็นจำนวนเงิน 15,000 บาท
2. ช่วยเหลือนายอาคม  วงค์จันทา พนักงานพิทักษ์ป่า เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูเขียว ทำหน้าที่หัวหน้าชุดประจำงานปราบปรามถูกหมีหมาทำร้ายถูกกัดที่ใบหน้าและขาทั้งสองข้างได้รับบาดเจ็บ ได้ให้การช่วยเหลือเป็นจำนวนเงิน 10,000 บาท
3. ช่วยเหลือเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติคลองวังเจ้า จังหวัดกำแพงเพชรได้รับอุบัติเหตุรถพลิกคว่ำขณะออกลาดตระเวน จำนวน 7 นาย ได้ให้การช่วยเหลือเป็นจำนวนเงิน 13,000 บาท
ตุลาคมมอบทุนการศึกษาแก่บุตรเจ้าหน้าที่ผู้พิทักษ์ป่าที่เสียชีวิตจากการปฏิบัติหน้าที่ จำนวน 7 ทุน ทุนการศึกษาละ 1,000 บาท (รวมทั้งสิ้น 7,000 บาท) และดำเนินการช่วยเหลือ
เดือนพฤศจิกายน มอบทุนการศึกษาแก่บุตรเจ้าหน้าที่ผู้พิทักษ์ป่าที่เสียชีวิตจากการปฏิบัติหน้าที่ จำนวน 7 ทุน ทุนการศึกษาละ 1,000 บาท (รวมทั้งสิ้น 7,000 บาท) และดำเนินการช่วยเหลือ
1. ช่วยเหลือนายสภาพร  คุ้มทรัพย์ ตำแหน่งบุคคลภายนอกปฏิบัติงานในส่วนราชการ อุทยานแห่งชาติเขาแหลม  ปฏิบัติงานเดินลาดตระเวนเชิงคุณภาพ เกิดอุบัติเหตุถูกงูเขียวหางไหม้กัดบริเวณศีรษะและได้รับการรักษาที่โรงพยาบาลสังขละบุรี ได้ให้การช่วยเหลือเป็นจำนวนเงิน 5,000 บาท
2. ช่วยเหลือผู้ได้รับบาดเจ็บและสร้างขวัญกำลังใจให้กับเจ้าหน้าที่ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง จังหวัดอุทัยธานี เนื่องจากเกิดการปะทะระหว่างเจ้าหน้าที่และชาวบ้าน เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2559ได้ให้การช่วยเหลือเป็นจำนวนเงิน 20,000 บาท
3. ช่วยงานศพเจ้าหน้าที่เขตห้ามล้าสัตว์ป่านาสวน จ.กาญจนบุรี วันที่ 22 พฤศจิกายน 2559ได้ให้การช่วยเหลือเป็นจำนวนเงิน 3,000 บาท
เดือนธันวาคม มอบทุนการศึกษาแก่บุตรเจ้าหน้าที่ผู้พิทักษ์ป่าที่เสียชีวิตจากการปฏิบัติหน้าที่ จำนวน 7 ทุน ทุนการศึกษาละ 1,000 บาท (รวมทั้งสิ้น 7,000บาท) และดำเนินการช่วยเหลือ
1. ช่วยเหลือนายวิชัย  โยแก้ว บุคคลภายนอกปฏิบัติงานในส่วนราชการ เสียชีวิตในขณะเข้าไปเฝ้าระวังติดตามสัตว์ป่าที่ปล่อยคืนสู่ธรรมชาติบริเวณป่าด้านทิศตะวันตกจุดสกัดเทพารักษ์ ในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าดงใหญ่ จังหวัดบุรีรัมย์  ได้ให้การช่วยเหลือเป็นจำนวนเงิน 10,000 บาท
2. ช่วยเหลือครอบครัวการิม นิเดร์ พนักงานราชการ ตำแหน่งคนงาน เสียชีวิต และช่วยเหลือนายบุญชูพันธ์โภชน์ พนักงานราชการ ตำแหน่งคนงาน กับนายอัสฮา ดาโอ๊ะ พนักงานจ้างเหมา ได้รับบาดเจ็บโดยถูกคนร้ายซุ่มยิงระหว่างเดินทางกลับจากการปฏิบัติภารกิจร่วมผลักดันช้างป่าคืนถิ่น บริเวณบ้านไอร์กาแซ จ.นราธิวาส เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าฮาลา-บาลาได้ให้การช่วยเหลือเป็นจำนวนเงิน 25,000 บาท
มูลนิธิสืบนาคะเสถียร ขอขอบคุณผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งหมดที่ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการรักษาป่าใหญ่ให้กับคนไทยทั้งชาติ
ร่วมสนับสนุนกองทุนเพื่อผู้พิทักษ์ป่ากับมูลนิธิสืบนาคะเสถียร  โดยบริจาคทุนทรัพย์ผ่านบัญชีออมทรัพย์ที่
+ ธนาคารกรุงไทย สาขาเทสโก้โลตัส รัตนาธิเบศร์ บัญชีออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 984-5-94474-4 ชื่อบัญชีมูลนิธิสืบนาคะเสถียร
+ ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาบางบัว บัญชีออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 053-2-38652-4 ชื่อบัญชี มูลนิธิสืบนาคะเสถียร
+ ธนาคารกสิกรไทย สำนักพหลโยธิน บัญชีออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 099-2-68730-4 ชื่อบัญชีมูลนิธิสืบนาคะเสถียร
ใบเสร็จจากการบริจาคสามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้เต็มจำนวน - หากต้องการใบเสร็จ กรุณาส่งหลักฐานการโอนเงิน + พร้อมทั้ง ชื่อ-ที่อยู่ ในการออกใบเสร็จมาที่ Fax : 02-580-4382 หรือ E-mail : อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน
พิทักษ์ป่ายุทธศาสตร์ที่ 5 เพื่อผู้พิทักษ์ป่า มูลนิธิสืบนาคะเสถียรได้ดำเนินการช่วยเหลือเจ้าหน้าที่ผู้พิทักษ์ป่าที่ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตจากการปฏิบัติหน้าที่ รวมถึงการช่วยเหลือครอบครัวเจ้าหน้าที่ผู้พิทักษ์ป่าที่เสียชีวิตจากการปฏิบัติหน้าที่ ประจำเดือนพฤษภาคม ถึงเดือนธันวาคม 2559 มีรายละเอียดโดยสรุป ดังนี้
 

ปิดโครงการ ขอรับการสนับสนุนรถยนต์ขับเคลื่อนสี่ล้อ

อีเมล พิมพ์ PDF
โครงการขอรับการสนับสนุนรถยนต์ขับเคลื่อนสี่ล้อ เพื่อใช้ในงานอนุรักษ์ป่าไม้และสัตว์ป่า
มูลนิธิสืบนาคะเสถียรเป็นองค์กรพัฒนาเอกชนที่ทำงานด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติป่าไม้และสัตว์ป่า  โดย สืบทอดเจตนารมณ์ตามแนวคิดของ สืบ นาคะเสถียร อดีตหัวหน้าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า ห้วยขาแข้ง ที่เสียชีวิตลงด้วยการทำอัตวินิบาตกรรม เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2533
มูลนิธิฯ มี บทบาทหลักในการสนับสนุนงานอนุรักษ์ป่าและสัตว์ป่าในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ 12 ล้านไร่ ทำงานร่วมกับ 131 ชุมชน ในพื้นที่ 6 จังหวัด ตั้งแต่จังหวัดตาก กำแพงเพชร นครสวรรค์ อุทัยธานี สุพรรณบุรีและกาญจนบุรี ตลอดจนหน่วยงานในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ 6 เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า และ 11 อุทยานแห่งชาติ ครอบคลุมทั้งผืนป่าตะวันตก โดยมีภารกิจทั้งการให้ความช่วยเหลือ สนับสนุนการทำงาน  ตลอดจนกิจกรรมเพื่อการรณรงค์ป้องกันรักษาผืนป่าในรูปแบบต่างๆ รวมถึงกิจกรรมเพื่อการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ปลูกฝังค่านิยม สร้างความเข้าใจ และทัศนคติที่ดีต่อการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติป่าไม้และสัตว์ป่า
โดยมูลนิธิสืบนาคะเสถียร ทำหน้าที่ในการประสานงานระหว่างชุมชนกับหน่วยงานราชการต่างๆ ในพื้นที่  ซึ่งเส้นทางในการเดินทางลงพื้นที่นั้น ส่วนใหญ่เป็นถนนลูกรังอัดแน่น หรือบางพื้นที่เป็นเพียงถนนดิน ทำให้เกิดปัญหาและอุปสรรคที่สำคัญในการดำเนินงานของเจ้าหน้าที่ โดยเฉพาะในช่วงฤดูฝน ถนนหลายสายกลายสภาพเป็นหลุมโคลน ต้องใช้รถยนต์ขับเคลื่อนสี่ล้อที่มีสมรรถนะที่ดีในการเดินทางเข้าพื้นที่
มูลนิธิมีความจำเป็นต้องใช้รถยนต์ขับเคลื่อนสี่ล้อที่มีประสิทธิภาพ เพื่อเป็นพาหนะในการเข้าดำเนินกิจกรรมกับชุมชนที่อยู่ในพื้นที่ป่าที่มีความห่างไกลและธุระกันดานโดยปัจจุบันมีรถยนต์ที่ใช้อยู่เพียง 2 คัน โดยมีอายุการใช้งาน 10 - 12 ปี จากการทำงานอย่างหนักช่วงที่ผ่านมา ทำให้พาหนะไม่เพียงพอต่อการใช้งานที่เติบโตขึ้น
ขณะเดียวกันพาหนะที่มีอยู่เริ่มเสื่อมสภาพลง ทำให้เป็นภาระของมูลนิธิฯ ในการซ่อมบำรุงสูงขึ้น มูลนิธิฯ จึงได้จัดทำ โครงการขอรับการสนับสนุนรถยนต์ขับเคลื่อนสี่ล้อ เพื่อใช้ในงานอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่าขึ้น โดยตั้งการขอสนับสนุนงบประมาณ ซื้อยานพาหนะรถยนต์ขับเคลื่อนสี่ล้อ    (รถกระบะ 4 ประตูแบบ 4WD) จำนวน 1 คัน ราคาคันละประมาณ 1,000,000.- บาท
ท่านสามารถร่วมสนับสนุนโครงการสนับสนุนรถยนต์ขับเคลื่อนสี่ล้อฯได้ที่ บัญชี มูลนิธิสืบนาคะเสถียร ธนาคารกรุงเทพ สาขาเมกาบางนา ประเภทบัญชีออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 865-7-03292-9 โดยท่านสามารถขอรับใบเสร็จเพื่อใช้ในการลดหย่อนภาษีได้เต็มจำนวน  เพียงส่งหลักฐานการโอนเงินมาที่ อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน หรือ fax. 02-580-4382
ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ งานพัฒนารายได้ฝ่ายระดมทุนมูลนิธิสืบนาคะเสถียร 02-580-4381 หรือ นายพีนะพัฒน์ วีรงคเสนีย์ 086-791-8224
ขอขอบคุณที่ร่วมรักษาป่าใหญ่ให้คนไทยทั้งชาติ
อนุรักษ์ป่ามูลนิธิสืบนาคะเสถียร ขอแจ้งปิดโครงการรับการสนับสนุนรถยนต์ขับเคลื่อนสี่ล้อ เพื่อใช้ในงานอนุรักษ์ป่าไม้และสัตว์ป่า จากที่มูลนิธิสืบนาคะเสถียรได้ดำเนินโครงการขอรับการสนับสนุนรถยนต์ขับเคลื่อนสี่ล้อตั้งแต่เดือนมกราคม 2560 ที่ผ่านมา บัดนี้ การระดมทุนในโครงการได้บรรลุตามเป้าหมายแล้ว มูลนิธิสืบนาคะเสถียรขอขอบคุณสาธารณชน ตลอดจนองค์กรต่างๆ ที่ให้ความสนใจและสนับสนุนกิจกรรมระดมทุนในครั้งนี้ โดยมูลนิธิสืบนาคะเสถียรจะดำเนินการรายงานผลการดำเนินกิจกรรมดังกล่าวให้ทราบอีกครั้งหลังจากนี้ มูลนิธิสืบนาคะเสถียรขอขอบคุณทุกท่านที่ร่วมรักษาป่าใหญ่ไปกับเรา
 
บทความ อื่นๆ ...

รับข่าวสาร