• Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
หน้าแรก วีดีโอ คลิปกิจกรรมมูลนิธิสืบนาคะเสถียร [VIDEO] ปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง ที่อำเภอหัวไทร ถึงปากพนัง

[VIDEO] ปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง ที่อำเภอหัวไทร ถึงปากพนัง

อีเมล พิมพ์ PDF
ปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งปัญหาของการกัดเซาะชายฝั่งเกิดขึ้นจากอะไร ที่ผ่านมาเราเข้าใจเรื่องนี้ดีแค่ไหน และเขื่อนกั้นคืนสามารถช่วยแก้ปัญหาหรือซ้ำเติมปัญหาดังกล่าว ? ชวนหาคำตอบประเด็น "ปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง กรณีศึกษา ที่อำเภอหัวไทร ถึงปากพนัง" โดย อ.ศักดิ์อนันต์ ปลาทอง นักวิชาการด้านวิทยาศาสตร์ทางทะเลมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และ อ.ศศิน เฉลิมลาภ ประธานมูลนิธิสืบนาคะเสถียร


 

รับข่าวสาร