• Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

อุทยานแห่งชาติพุเตย

อีเมล พิมพ์ PDF
ประวัติความเป็นมา
เนื่องจากกรมป่าไม้เห็นว่า  พื้นที่ป่าเพื่อการอนุรักษ์บางส่วนของป่าองค์พระ  ป่าเขาพุระกำ  และป่าเขาห้วยพลู  อำเภอด่านช้าง  จังหวัดสุพรรณบุรี  มีสภาพป่าอุดมสมบูรณ์เป็นแหล่งต้นน้ำลำธารในการเกษตรของจังหวัดสุพรรณบุรี และจังหวัดกาญจนบุรี  มีทิวทัศน์สวยงาม  สัตว์ป่าชุกชุมสมควรอนุรักษ์ไว้เป็นสมบัติของชาติ  จึงแต่งตั้งให้นายพันเทพ  อันตระกูล  นักวิชาการป่าไม้  กรมป่าไม้  ทำการสำรวจบุกเบิกเตรียมการประกาศเป็นอุทยานแห่งชาติตั้งแต่ปี  2538-2541  และได้ประกาศเป็นอุทยานแห่งชาติ  ลำดับที่  84  ในราชกิจจานุเบกษา  เล่ม  115  ตอนที่  67ก  ลงวันที่  30  กันยายน  2541  โดยใช้ชื่อว่า  “อุทยานแห่งชาติพุเตย” เนื้อที่ประมาณ  198,422   ไร่  หรือ  317  ตารางกิโลเมตร

ที่ตั้งและอาณาเขต
อุทยานแห่งชาติพุเตยตั้งอยู่บริเวณเขตรอยต่อจังหวัดสุพรรณบุรีและจังหวัด อุทัยธานี  อยู่ในตำบลองค์พระ  ตำบลห้วยขมิ้น  ตำบลนิคมกระเสียว  ตำบลวังยาว  และตำบลด่านช้าง  จังหวัดสุพรรณบุรี  ห่างจากอำเภอเมืองประมาณ 110 กิโลเมตร มีอาณาเขตติดต่อดังนี้
ทิศเหนือ จดอำเภอบ้านไร่  จังหวัดอุทัยธานี
ทิศใต้ จดห้วยตะเพิน  ห้วยน้ำเขียวและอ่างเก็บน้ำลำตะเพินตามโครงการพระราชดำริ
ทิศตะวันออก จดห้วยซับปลากั้ง  ห้วยชะลอม  ห้วยขมิ้น
ทิศตะวันตก จดอำเภอศรีสวัสดิ์  จังหวัดกาญจนบุรี

ลักษณะภูมิประเทศ
เป็นภูเขาสลับซับซ้อนมีความสูงจากระดับน้ำทะเลปานกลางตั้งแต่  300-1,123  เมตร  พื้นที่โดยทั่วไปมีความลาดชันประมาณ  25-45  องศา  มีทิศทางด้านตะวันออก

ทรัพยากรป่าไม้
เนื่องจากสภาพพื้นที่เหลือเพียงบริเวณที่ลาดชันตามภูเขาและที่ราบเชิงเขาไม่ มากนัก  สภาพสังคมพืชปกคลุมประกอบด้วยป่าเบญจพรรณ  ป่าเต็งรัง  และป่าเต็งรังผสมสนเขา  โดยเฉพาะอย่างยิ่งสภาพป่าที่เป็นป่าสนเขาธรรมชาติแห่งเดียวของภาคกลาง  จากการสำรวจพบว่ามีต้นสนทั้งหมด  1,376  ต้น  พันธุ์ไม้ที่สำคัญ  ได้แก่  แดง  รัง  ไผ่  แคหางค่าง  มะกอกป่า  สนสองใบ เป็นต้น

ทรัพยากรสัตว์ป่า
จากการสำรวจข้อมูลทรัพยากรธรรมชาติ  เพื่อการจัดการอุทยานแห่งชาติ  ภายใต้โครงการเพิ่มการใช้รายจ่ายภาครัฐ  เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ(MIYAZAWA)  สำรวจพบสัตว์ป่าเลี้ยงลูกด้วยนม  33  ชนิด  24  วงศ์  เป็นสัตว์ป่าสงวน  2  ชนิดคือ  สมเสร็จและเลียงผา  และสัตว์ป่าคุ้มครอง  19  ชนิด  เก้งเป็นสัตว์ป่าที่พบได้บ่อยที่สุด  ส่วนนกพบ  62  ชนิด  สัตว์เลื้อยคลาน  14  ชนิด  7  วงศ์  สัตว์สะเทินน้ำสะเทินบก  6  ชนิด  และปลา  5  ชนิด

แหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจ
ป่าสนสองใบธรรมชาติ มีต้นสนสองใบทั้งหมด  1,376  ต้น  อยู่เทือกเขาพุเตย  เป็นป่าแปลก มหัศจรรย์  เพราะป่าสนสองใบจะเจริญเติบโตในพื้นที่ภูเขาสูงชันที่มีความสูงจากระดับน้ำ ทะเล  1,000  เมตร  แต่ป่าสนแห่งนี้เจริญเติบโตบนพื้นที่ที่มีความสูงจากระดับนำทะเลเพียง  763  เมตร  เท่านั้น  สภาพป่าสมบูรณ์มากจนได้รับเลือกให้เป็นศูนย์แม่พันธุ์ไม้สนสองใบในภาคกลาง  บางต้นมีขนาดใหญ่วัดได้ 2-3  คนโอบ  และมีต้นปรงยักษ์อายุ  200-300  ปี  ขึ้นผสมกับป่าเบญจพรรณ  นักท่องเที่ยวสามารถกางเต็นท์พักค้างบนลานป่าสนสองใบโดยติดต่อเจ้าหน้าที่ อุทยานฯ            

ถ้ำย้อยระย้าและผาใหญ่ ภายในถ้ำเป็นหินงอก  หินย้อยเป็นประกายเพชร  สวยงามตามธรรมชาติ  อยู่ที่บริเวณเขาตู่ตี่  การเดินทางมีการปีนป่ายตามไหล่เขา  หินงอกขรุขระ  เหมาะสำหรับผู้ที่ชอบผจญภัย  และสิ่งแปลกใหม่               

ศาลเลาดาห์ อยู่บนเทือกเขาพุเตย  เป้นอนุสรณ์เพื่อรำลึกถึงผู้เสียชีวิตจากเครื่องบินเลาดาห์ตก  เมื่อวันที่  26  พฤษภาคม  2534  มีผู้เสียชีวิต  223  คน  เป็นข่าวใหญ่ทำให้อำเภอด่านช้าง  จังหวัดสุพรรณบุรี  เป็นที่รู้จักทั่วโลก                

ถ้ำนาคี
ห่างจากอำเภอด่านช้างประมาณ  30  กิโลเมตร  และห่างจากที่ทำการอุทยานแห่งชาติพุเตย  ประมาณ  2  กิโลเมตร  มีลักษณะเป็นหินงอกหินย้อยตามธรรมชาติอยู่บริเวณเขาตู่ตี่  ซึ่งมีพรรณพืชที่มีความสวยงาม  เช่น  จันผา  บัวสวรรค์  ขึ้นอยู่หนาแน่น  การเดินทางมีการปีป่ายตามไหล่เขาเหมาะสำหรับนักท่องเที่ยวที่ต้องการผจญ ภัย               

น้ำตกพุกระทิง มีน้ำตก  9  ชั้น  มีน้ำมากที่สุดในช่วงเดือนตุลาคม-พฤศจิกายน  อยู่ที่บ้านคลองเหล็กไหล-วังโหรา  ห่างหน่วยพิทักษ์อุทยานฯ ที่  2  (พุกระทิง)  ประมาณ  7  กิโลเมตร  ตามเส้นทางธรรมชาติถึงชั้นที่  1  สำหรับชั้นที่ 2-9  เดินทางเท้า                

น้ำตกตะเพินคี่ เดินทางโดยรถยนต์จากหน่วยพิทักษ์อุทยานฯ  ตามเส้นทางไปบ้านกล้วยเลี้ยวซ้ายขึ้นไปถึงนำตก  ถึงก่อนหมู่บ้านตะเพินคี่  ห่างจากที่ทำการฯประมาณ  25  กิเมตร

หมู่บ้านตะเพินคี่ เป็นหมู่บ้านกะเหรี่ยงที่รักษาวัฒนธรรมประเพณี  และการดำรงชีวิตสอดคล้องกับธรรมชาติ  ในทุกวันขึ้น  15  ค่ำ  เดือน  5  ของทุกปีจะมีประเพณีไหว้จุฑามณี  ซึ่งเป็นเจดีย์ศักดิ์สิทธิ์ของชาวกะเหรี่ยงโปว์

การเดินทางและการเข้าถึงอุทยานแห่งชาติพุเตย
จากจังหวัดสุพรรณบุรีใช้เส้นทาง  322  ถึงอำเภอดอนเจดีย์ให้ใช้เส้นทาง  3264  ถึงบ้านสระกระโจม  ให้เลี้ยวขวาตามเส้นทาง  333  และก่อนถึงอำเภอด่านช้าง  4  กิโลเมตร  ให้เลี้ยวซ้ายใช้เส้นทาง  3086  ถึงแยกปลักประดู่ให้เลี้ยวขวาไปตามเส้นทางถึงบ้านวังยาวให้เลี้ยวขวาบ้าน ห้วยหินดำมุ่งสู่อุทยานฯ

ที่ทำการและหน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติพุเตย
1. ที่ทำการอุทยานแห่งชาติพุเตย  (วังยาว)
2. หน่วยพิทักษ์อุทยานฯ  ที่  2  (พุเตย)
3. หน่วยพิทักษ์อุทยานฯ  ที่  3  (พุกระทิง)
4. หน่วยพิทักษ์อุทยานฯ  ที่  4  (พุหวาย)

สภาพสังคมและชุมชน
หมู่บ้านโดยส่วนใหญ่อยู่ล้อมรอบพื้นที่อุทยานแห่งชาติพุเตย  มีเพียงหมู่บ้านเดียวที่อยู่ในเขตคือ  หมู่บ้านตะเพินคี่  หมู่ที่  5  ตำบลวังยาว  อำเภอด่านช้าง

สภาพปัญหา
1. การยึดถือครองครองและการทำกินของราษฎร  การใช้ที่ดินป่าไม้เขตปกครอง  อุทยานฯพุเตยผ่อนผันให้ประชาชนอยู่ทำกินอย่างต่อเนื่อง  โดยมิให้มีการบุกรุกแผ้วถางใหม่  แต่ยังมีคนส่วนน้อยที่ยังกระทำผิด
2. การลักลอบตัดไม้ทำลายป่า  นอกจากมีการบุกรุกแผ้วถางพื้นที่ใหม่ยังมีนายทุนเข้าไปกว้านซื้อที่ดินในป่า อนุรักษ์รายละนับร้อยไร่  เพื่อเตรียมเป็นรีสอร์ท  สวนผลไม้  และยังมีการจ้างราษฎรให้ตัดไม้แปรรูป  นำมาก่อสร้างที่พักถาวร
 

รับข่าวสาร